En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    En hållbar industri bidrar till att lösa samhällsutmaningarna

Kemikaliekrav på produkter bör samordnas globalt

Produkter regleras inom den inre marknadens krav. Det är en handfull europeiska miljörelaterade regelverk som påverkar teknikindustrins möjligheter att sätta produkter på marknader.

RoHS-direktivet förbjuder förekomsten av vissa kemiska substanser i elektriska och elektroniska utrustningar, medan WEEE-direktivet reglerar vad som ska hända när dessa produkter blir avfall. Företag vars produkter omfattas av RoHS måste vara beredda på nya ämnesförbud då EU-kommissionen har rätt att vidga ämnesförbuden. En svårighet med att ersätta ämnen i ny elektronik är till exempel behoven av att testa apparater under lång tid och i tuffa miljöer. För att övergången till mindre farliga substanser inte ska leda till att viktiga produkter inte försvinner från marknaden för att det är kortsiktigt svårt att byta kemikalier i en komponent. Processen med undantag för vissa tekniska applikationer är därför värdefull.

Reach-förordningen påverkar teknikindustrin bland annat genom att företagen ska kunna redovisa om produkten innehåller något av de särskilt farliga ämnen som finns på EU-kommissionens kandidatlista.

Skatten för vissa kemikalier i elektronik innebär såväl dubbelreglering som försämrad konkurrenssituation för företag i Sverige. RoHS-direktivet är det europeiska regelverk som på ett väsentligt sätt bidragit till att vissa ämnen inte längre finns i elektronik inom EU. Det har även fått effekt långt utanför EU på utfasningen av ämnen från elektronik. Regeringens beslut om centrum om substitution är ett steg i rätt riktning. Vi ser betydelsen av tydlig samverkan gentemot de strategiska samverkansprogrammen så att innovation och teknikutveckling tar i beaktande vikten av substitution.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • regeringen bör upprätta en strukturerad dialog mellan miljömyndigheter och näringslivet
  • regelverket på kemikalieområdet bör utformas tydligt och dess konsekvenser måste utredas
  • en förändrad kemikalieskatt ska stödja substitution och omfatta handel på Internet.
  • kraven på kemikalieområdet bör harmoniseras på global nivå. Nationella särkrav i en globaliserad frihandel bör undvikas
  • ämnesförbud på kemikalieområdet bör införas med realistiska övergångstider. Regeringen måste ge näringslivet en möjlighet att klara kraven i rimlig tid.