En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    En hållbar industri bidrar till att lösa samhällsutmaningarna

Utforma en sammanhållen transportpolitik

Utgångspunkten för transportpolitiken måste vara att se till hela transportsystemet och leveranskedjor (logistiken) och inte enbart till infrastrukturen eller varje transportslag för sig. Effektivisering av logistiksystem genom exempelvis ökad elektrifiering och autonoma transporter kan och bör genomföras redan i närtid. Det främjar handel och minimerar utsläpp. Högkapacitetsfordon och horisontella samarbeten är andra exempel på hur effektiviteten i transportsystemet kan öka. För att möjliggöra detta och utveckla morgondagens smarta transportsystem krävs bland annat bättre ekonomiska och legala förutsättningar.

Det samlade trycket från skatter och avgifter på transporter ska beaktas innan skatter och avgifter införs eller höjs. Rätt utformade är ekonomiska styrmedel ett effektivt verktyg för att främja fossilfri och klimatsmart teknik. Regeringen bör dock inte genomföra förändringar i transportrelaterade skatter och avgifter som försämrar svenskt näringslivs konkurrenskraft.

Investera i infrastrukturen

För att möta transportbehovet behövs investeringar i infrastrukturen. Sverige ligger efter med sina investeringar i transportinfrastrukturen och har stora behov av upprustning och modernisering. Infrastrukturen kan också bli effektivare och därför bör de möjligheter som finns med ny teknik tas tillvara vid investeringarna. Det finns brister som har stor betydelse för företagen men som kan åtgärdas med små insatser. Trafikverket har föreslagit ett anslag för näringslivsåtgärder för att bättre hantera snabbt uppkomna behov av infrastrukturförbättringar på järnväg. Det är bra, men anslaget bör höjas från i genomsnitt 100 till 150 miljoner kronor per år under planperioden 2018–2029.

Även vägunderhållet är eftersatt och betydelsefullt för både industrins godstransporter, arbetspendling och trafiksäkerheten. En ökad användning av modern teknik, digitalisering och sensorteknik skulle dessutom ha stor potential att effektivisera underhållsarbetet genom att upptäcka fel och brister i rätt tid.

Prioritera projekt som stärker hela Sveriges konkurrenskraft

För att bygga ett robust och effektivt transportsystem behöver projekt som stärker hela Sveriges konkurrenskraft prioriteras. Planeringen av infrastruktur ska ha en långsiktig horisont, så att ny infrastruktur får kapacitet nog för att under lång tid hantera trafikökningar.

Sverige bör tillåta fordon med hög kapacitet på väg- och järnvägsnätet, samt målmedvetet och omgående inleda arbeten kring elektrifiering och automatisering i transportsystemet. Det handlar om att genomföra demonstrationsprojekt för att testa tekniken, förändra lagstiftning så att dessa lösningar tillåts, styra tilldelning av tåglägen mot kapacitetsstarka tåg samt att genomföra nödvändiga infrastrukturförändringar för att klara exempelvis tyngre fordon på större del av vägnätet. Det krävs även infrastrukturförändringar för att klara längre och tyngre tåg.

Den långsiktiga planeringen (2018-2029) ställer inte i tillräckligt hög utsträckning utmaningarna mot de möjligheter som finns i moderna trafik- och logistiklösningar. De klimatpolitiska transportmålen ska vara uppnådda i slutet av planperioden, vilket inte återspeglas.

Beslutsprocesserna för infrastruktur behöver ses över för att bättre kunna svara mot behov och samverka med industriell utveckling. Även nya finansieringsformer och långsiktigt hållbara former för offentlig privat samverkan behöver utvecklas i syfte att effektivisera arbetet och möjliggöra efterfrågade och nödvändiga investeringar där trafikoperatörer kan se möjligheter att göra affärer.

Uppmuntra innovationsdrivande upphandlingar

Svensk teknikindustri är världsledande när det gäller ny teknik och moderna tjänster inom transportsektorn. Det handlar bland annat om självkörande fordon och den teknik för elektrifierade fordon som väntas få sitt stora kommersiella genombrott bara inom några få år. Teknikföretagen anser att mål som nollvisionen för trafiksäkerhet och minskningen av klimatutsläpp från inrikes transporter med 70 procent till 2030 jämfört med nivån 2010 skapar en god grund för innovation, framtida jobb och omställning till en än säkrare och fossilfri transportsektor. Många städer och kommuner har höga ambitioner i sitt hållbarhetsarbete och kan fungera som förändringsmotorer. Deras stora intresse för nya, hållbara lösningar behöver uppmuntras och ges spridning vilket även kan ge möjlighet till export av dessa lösningar. Användande av innovationsdrivande upphandlingar är en väg som i högre utsträckning kan användas.

Teknikföretagens medlemmar är världsledande när det gäller ny teknik och moderna tjänster inom transportsektorn. Det handlar bland annat om självkörande fordon samt kolonnkörning, så kallad platooning, och den teknik för elektrifierade fordon som väntas få sitt stora kommersiella genombrott bara inom några få år. Här kommer utvecklingen av internationella standarder och harmonisering inom EU att bli viktiga frågor att lösa. Sverige måste som nation arbeta aktivt för en gynnsam utveckling av EU-lagstiftning så att företag i Sverige kan fortsätta att vara ledande i utvecklingen.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • hela transportsystemet och alla trafikslags möjligheter att samverka för ett effektivt logistiksystem bör bli mer styrande för transportpolitiken
  • ett ökande transportbehovet bör mötas med nyinvesteringar och underhåll som tar vara på moderna lösningar och utgår från industrins behov
  • inför moderniserade beslutsprocesser och alternativa finansieringsformer. Det stimulerar nödvändiga investeringar och ger trafikoperatörer bättre möjligheter att göra affärer
  • innovationsdrivande upphandlingar bör uppmuntras och stimulera hållbarhetsarbetet i kommuner och städer.