En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    En hållbar industri bidrar till att lösa samhällsutmaningarna

Cirkulär ekonomi ger resurseffektiva och hållbara lösningar

Teknikföretag ser långsiktiga och strategiska fördelar med att arbeta för cirkulära affärsmodeller och gör det redan idag, ofta för att nå ökad resurseffektivitet. En tydlig svensk vision om ett resurseffektivt samhälle är en viktig signal för utveckling av industriella lösningar som har internationell attraktionskraft.

För industrin innebär cirkulär ekonomi att nå högre resurseffektivitet och att förlänga den ekonomiska relationen till kunden. Företagens affärer blir mer cirkulära genom att erbjuda kunden till exempel underhåll, reparationer, programuppdateringar, nya typer av serviceerbjudanden och att ta tillbaka produkter. Cirkulära erbjudanden inom industrin är en långsiktig och komplex förändringsprocess med stora affärsutmaningar där ökad resurseffektivitet är i fokus.

Frihandel är en förutsättning för cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. Utan frihandel hindras och försvåras cirkulering av alla former av resurser i de globala handelsflödena. Andra marknaders syn och utveckling i dessa frågor är avgörande för att affären ska bli cirkulär för exportföretag. Produktens livslängd och skrotning sker i det land och region där produkten används. Handeln med begagnade produkter hindras idag av EU:s avfallslagstiftning som klassar trasiga produkter som avfall.

Viktiga satsningar mot ett cirkulärt samhälle

Kunskap och erfarenhetsutbyte mellan branscher är en förutsättning för utveckling av kommersiella erbjudanden för resurseffektiva och cirkulära affärer. Cirkulära affärsrelationer utvecklas genom kundbeteenden, teknikutveckling och produktanvändning. Start-ups, innovationskluster och stöttning till strategiska satsningar för ökat samarbete mellan etablerad industri och start-ups är en nyckel för utveckling av cirkulära affärer. Här fyller test- och demonstrationsanläggningar en viktig roll. Teknikföretagen anser också att de strategiska innovationsprogrammen är viktiga satsningar för utveckling av mer cirkulära produkter och produktionssystem. Dessutom bör den offentliga sektorns upphandlingar sikta mot ett resurseffektivt samhälle med hållbar teknikutveckling.

Regelverken bör utgå från visionen om ett hållbart samhälle och att miljölagstiftningen förnyas i takt med teknikutvecklingen och globaliseringen. Att arbeta för en cirkulär ekonomi via produktregleringar är omständligt och kräver internationella standarder vilka är under utveckling.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • gynna en omställning till cirkulär ekonomi och ökad resurseffektivitet. Produktregleringen är inte vägen mot en cirkulär ekonomi. Gör istället en översyn av befintliga styrmedel
  • avfall ska betraktas som en resurs. Avfall ska kunna transporteras fritt inom EU
  • hållbarhetsrapportering ska göras för allt återvunnet material. Hållbarhetsrapportering omfattar alla branscher till skillnad mot produktkrav som omfattar ett begränsat antal produkter
  • främja innovationsprogram och startup-företag. Startups i samarbete med etablerad industri är en framgångsfaktor för att utveckla innovativa affärserbjudanden.