En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige    En hållbar industri bidrar till att lösa samhällsutmaningarna

Bygg upp spetskompetens inom cybersäkerhet

Sverige har en väl utvecklad digital infrastruktur och svensk industri ligger långt framme i användandet av digitala hjälpmedel, som automation, dataanalys och artificiell intelligens. Sverige behöver fortsätta skapa de bästa digitaliseringsförutsättningarna för en konkurrenskraftig industri över tid.

En växande samhällsutmaning för företag och andra organisationer i hela världen är cybersäkerhet med bred inverkan på såväl kompetensförsörjning som förutsättningar för industriell utveckling. Cyberspionage är lätt att utföra och det är även lätt att vara anonym, samtidigt som det är svårt att upptäcka och kostnaden för det man förlorar svårt att värdera och därav ofta underskattat. Konsekvenserna av att långsamt tappa sin konkurrenskraft är stora, för företaget och för samhället i form av minskad export och sysselsättning.

Cyberspionage är oreglerat internationellt och det finns stater som systematiskt försöker komma över ledande företags affärshemligheter. Det statsunderstödda cyberspioneriet mot företag, myndigheter, forsknings- och utbildningsinstitutioner har växt dramatiskt de senaste tio åren.

För tio år sedan ägnade de främsta säkerhetsforskarna 90 procent av sin tid åt att motarbeta kriminella cyberhot, till exempel trojaner och virus. Idag ägnas samma tid åt att motarbeta statsunderstödda cyberattacker inklusive spioneri där syftet är att komma åt industri- och affärshemligheter i tillverkande industrier, forskning, utbildning och myndigheter. 2016 låg spioneri bakom 25 procent av alla cyberattacker och 94 procent av cyberattacker mot teknikindustrin syftade till att komma åt affärshemligheter.

Allt fler produkter kopplas upp på nätet och vilken information de skickar ut är okänt. Det kan handla om avlyssnad affärskritisk information. Idag är statsunderstött industri-spioneri en genväg till ökat välstånd för länder som bedriver denna verksamhet. Genom att komma över information och affärsdata kan produkter och tjänster utvecklas snabbare.

Teknikföretagen anser att statens roll behöver öka för att proaktivt skydda industriföretagen och organisationer mot cyberbaserade attacker. Det kan gälla industrispionage och cybersabotage av kritisk infrastruktur med fokus på effektivare respons under pågående attacker och ökad utredningsförmåga. Staten bör därför ge ett tydligt mandat, befogenheter och resurser till Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, för detta, inklusive periodisk rapportering av cyberhotbilden som ett lämpligt verktyg för företagens och organisationers frivilliga och reglerade säkerhetsskyddsarbete. Men det är också viktigt att Sverige bygger upp en spetskompetens inom cybersäkerhet och att det blir en central del i vår framtida konkurrenskraft.

Teknikföretagen anser att det är viktigt att staten tar ett stort ansvar i att försvåra för cyberspioneri och cyberattacker samt att bygga spetskompetens inom området.

TEKNIKFÖRETAGEN FÖRESLÅR

  • staten måste öka skyddet av den digitala infrastrukturen genom att satsa på ett nationellt sammanhållet initiativ, en centrumbildning, för kompetensuppbyggnad hos myndigheter, akademi och institut inom cybersäkerhet till stöd för industrin
  • industriforskningsinstituten måste få ökade resurser och ett uppdrag att hjälpa företag, universitet och myndigheter med cybersäkerhet.