5/6: En hållbar industri bidrar till att lösa samhällsutmaningarna

En hållbar industri bidrar till att lösa samhällsutmaningarna

För Teknikföretagen är hållbarhet en fråga om framtiden. Det handlar om industrins konkurrenskraft och om ett samhälle där vi tillsammans skapar förutsättningar för att lösa svåra samhällsutmaningar och en möjlighet för oss att lämna över en bättre värld till kommande generationer.

Sverige behöver kraftsamla för investeringar i moderna lösningar och investeringsbehoven är stora för att kunna lösa samhällsutmaningarna både på hemmaplan och för att bidra till den globala utvecklingen. En växande samhällsutmaning för företag och andra organisationer i hela världen är cybersäkerhet med bred inverkan på såväl kompetensförsörjning som förutsättning för industriell utveckling. Digitalisering och automatisering inom bland annat energiförsörjning, transporter och materialanvändning erbjuder möjligheter att lösa utmaningarna. Den offentliga sektorns upphandlingar skulle i högre grad kunna fungera som drivkraft för innovation. Sverige behöver satsa på forskning, test och demonstration, samt offentliga investeringar i infrastruktur på ett sätt som stimulerar innovativa lösningar för minskade utsläpp av växthusgaser och ökad resurseffektivitet. Det driver hållbarhetsarbetet framåt i Sverige och ger stor global miljönytta genom export av varor och tjänster.

Områdena smarta städer, miljöövervakning, energiteknik, hållbara transport- och logistiklösningar samt användning av återvunna material har stor potential för en industriell utveckling som går hand i hand med politiska miljöambitioner. Svenska teknikföretag kan under rätt förutsättningar bidra genom både teknikutveckling och nya affärsmodeller.

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har idag blivit politiska ledord som kan få stor betydelse men som i praktiken måste forskas på, testas och ges ändamålsenliga regleringar för att få långvarig effekt i samhället.

Svensk miljö- och näringspolitik måste samverka för att gynna hållbar produktion och materialanvändning. En sådan politik för resurseffektivitet kräver målstyrning före detaljstyrning.