En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige

TEKNIKFÖRETAGENS FÖRSLAG FÖR ATT FÅ FÖRETAG ATT STARTA, VÄXA OCH INVESTERA I SVERIGE

1/6: Varför behövs det en industripolitik?

Varför behövs det en industripolitik?

Att vi i Sverige har en internationellt konkurrenskraftig industri med produktion och tjänster är avgörande för landets ekonomi. Industrin bidrar både till arbetstillfällen och tillväxt. Dessutom betalar exporten från svensk industri en stor del av vår välfärd.

För att fortsätta vara framgångsrika behöver vi i Sverige skapa bästa möjliga villkor för teknikföretag som vill utveckla ännu bättre produkter/tjänster och effektivare produktionsprocesser i en allt mer digitaliserad värld.

2/6: Morgondagens framgång bygger vi i dag

Morgondagens framgång bygger vi i dag

De svenska styrkorna är många; vi har en öppen ekonomi med omfattande internationell handel. Vi har en väl utbyggd och fungerande infrastruktur, inte minst inom IT, vilket har gjort oss till ett av världens mest uppkopplade länder. Vi har också pålitliga och välfungerande institutioner och regelverk samt stabila villkor på arbetsmarknaden, som tillåter flexibilitet och i stor utsträckning bidrar till konkurrenskraftiga företag. I Sverige är vi också skickliga på att samverka och att snabbt komma överens eller hitta kompletterande partners.

Men framgång i dag betyder inte automatiskt framgång i morgon. Det behövs långsiktiga satsningar och ett brett politiskt engagemang inom allt från kompetensförsörjning och arbetsmarknadsinsatser, till forskning, innovation och handel. Tillsammans kan vi stärka den svenska teknikindustrins – och Sveriges – internationella konkurrenskraft.

3/6: Genom att investera i kunskap skapar vi konkurrenskraft

Genom att investera i kunskap skapar vi konkurrenskraft

Det kunskapsförsprång som Sverige och västvärlden har haft i teknikutvecklingen minskar successivt. Fler länder har en egen hög kompetensnivå och dessutom en kostnadsfördel jämfört med Sverige. Grunden för svensk konkurrenskraft ligger i att kunna skapa produkter och tjänster med högt förädlingsvärde. Att vi utvecklar vår kunskap och kompetens är helt avgörande.

Digitaliseringen, med nya teknologier som till exempel artificiell intelligens, virtual reality och 3D-printning (additiv tillverkning) ändrar villkor och förutsättningar för tillverkning och affärsmodeller. Tillverkande företag blir i allt högre grad tjänsteleverantörer. Varor, tjänster och produktionssystem blir alltmer uppkopplade och digitala. Möjligheterna att kommunicera och dela information mellan människor, maskiner och system ökar. Globaliseringen, digitaliseringen och en ökad medvetenhet om hållbarhet är katalysatorer för innovation. När produktionen blir mer avancerad och går mot ett större tjänsteinnehåll ökar behovet av medarbetare med längre och mer kvalificerad utbildning. När smarta system tar över rutinmässiga arbetsuppgifter blir komplex problemlösning och kreativitet allt viktigare kompetenser.

4/6: Handel på en global marknad skapar jobb och välfärd i Sverige

Handel på en global marknad skapar jobb och välfärd i Sverige

För att svensk teknikindustri ska kunna konkurrera på världsmarknaden behövs ett gott inhemskt näringslivs- och innovationsklimat, men även ett effektivt EU-samarbete. Ett fungerande och effektivt handelsfrämjande spelar också en viktig roll och är i vissa fall helt avgörande i konkurrensen mellan länder och företag.

Att främja handel är viktigt för teknikindustrin som genom sin verksamhet leder till intäkter för samhället och ett ökat välstånd. Industrins och tjänstenäringens framgångar förutsätter i sin tur till exempel väl fungerande energi- och transportsystem.

Sverige är och har länge varit en av världens öppnaste ekonomier. Det råder också bred politisk enighet i Sverige om vikten av att driva på för ökad frihandel och att riva handelshinder. Målet är att fler ska exportera mer.

Övergången till en friare handel med alltmer öppna marknader har haft en central betydelse för den globala ekonomins utveckling och därmed också efterfrågan på svenska varor och tjänster. Fortsatta ansträngningar inom ramen för Världshandelsorganisationen WTO och bilaterala frihandelsavtal som tar bort tullar, handelshinder och skapar internationell regelharmonisering bör stå i centrum. Här har EU haft en viktig roll i att främja frihandel i Europa genom den inre marknaden, men även globalt med utgångspunkt i WTO och frihandelsavtal som binder samman unionen med global handel. Nästan tre fjärdedelar av Sveriges varuexport går till EU. Därför är en fullt utvecklad inre marknad helt central.

5/6: En hållbar industri bidrar till att lösa samhällsutmaningarna

En hållbar industri bidrar till att lösa samhällsutmaningarna

För Teknikföretagen är hållbarhet en fråga om framtiden. Det handlar om industrins konkurrenskraft och om ett samhälle där vi tillsammans skapar förutsättningar för att lösa svåra samhällsutmaningar och en möjlighet för oss att lämna över en bättre värld till kommande generationer.

Sverige behöver kraftsamla för investeringar i moderna lösningar och investeringsbehoven är stora för att kunna lösa samhällsutmaningarna både på hemmaplan och för att bidra till den globala utvecklingen. En växande samhällsutmaning för företag och andra organisationer i hela världen är cybersäkerhet med bred inverkan på såväl kompetensförsörjning som förutsättning för industriell utveckling. Digitalisering och automatisering inom bland annat energiförsörjning, transporter och materialanvändning erbjuder möjligheter att lösa utmaningarna. Den offentliga sektorns upphandlingar skulle i högre grad kunna fungera som drivkraft för innovation. Sverige behöver satsa på forskning, test och demonstration, samt offentliga investeringar i infrastruktur på ett sätt som stimulerar innovativa lösningar för minskade utsläpp av växthusgaser och ökad resurseffektivitet. Det driver hållbarhetsarbetet framåt i Sverige och ger stor global miljönytta genom export av varor och tjänster.

Områdena smarta städer, miljöövervakning, energiteknik, hållbara transport- och logistiklösningar samt användning av återvunna material har stor potential för en industriell utveckling som går hand i hand med politiska miljöambitioner. Svenska teknikföretag kan under rätt förutsättningar bidra genom både teknikutveckling och nya affärsmodeller.

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har idag blivit politiska ledord som kan få stor betydelse men som i praktiken måste forskas på, testas och ges ändamålsenliga regleringar för att få långvarig effekt i samhället.

Svensk miljö- och näringspolitik måste samverka för att gynna hållbar produktion och materialanvändning. En sådan politik för resurseffektivitet kräver målstyrning före detaljstyrning.

6/6: Skattereformer och moderniserad arbetsrätt ger global konkurrenskraft

Skattereformer och moderniserad arbetsrätt ger global konkurrenskraft

Även om attityderna till företagande blivit bättre i Sverige så är det för få företag som växer. I stället säljs många företag i utvecklingsstadiet till internationella koncerner. Det måste löna sig att ta risker genom att driva växande företag. Att snabbt kunna anpassa sig är en förutsättning för att klara den internationella konkurrensen. Företagen måste kunna styra sin verksamhet utifrån efterfrågan på marknader med ständigt skiftande förutsättningar.

Ekonomiska villkor har stor betydelse för Sveriges attraktivitet för investeringar och företagande. Det handlar om makroekonomiska förutsättningar, om företags möjligheter till finansiering i olika utvecklingsskeden samt om skatter och skattenivåer. I den globala konkurrensen används skatter och förutsättningar för finansiering som konkurrensmedel av enskilda länder. Det är viktigt för industriklimatet att regeringen sänker skatter, minskar statsskulden och ändå kan öka resurserna till utbildning och forskning.

Det är av största betydelse för svensk industri att skatterna är internationellt konkurrenskraftiga och stimulerar till arbete, risktagande och företagande i Sverige.

Tack för att du läser

En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige och våra förslag för att få företag att starta, växa och investera i Sverige. Är du nyfiken på att veta mer om vad som behövs för att vässa svensk industri i den globala konkurrensen? Hör av dig så berättar vi mer!

Teknikföretagen Box 5510 114 85 Stockholm 08-782 08 00 info@teknikforetagen.se