Transporter

Sverige är beroende av sin export och har långt till många viktiga marknader. Stora som små teknikföretag finns i hela landet och är på många orter viktiga arbetsgivare. För att dessa företag ska kunna utvecklas, konkurrera och exportera behövs en väl fungerande infrastruktur. Det handlar om flygplatser, hamnar, vägar och järnvägar för gods- och persontransporter samt om fungerande kollektivtrafik.

Helhetssyn i transportpolitiken
Sverige har de senaste 25 åren investerat mindre än övriga Europa i transportinfrastruktur. De flaskhalsar som fins idag kostar både i försenade leveranser och i försämrad trovärdighet för svenska transportsystemet som helhet.

Det finns ett tydligt samband mellan investeringar i infrastruktur och ekonomisk tillväxt. En ökning av infrastrukturkapitalet med 10 procent innebär att näringslivets produktion ökar med 1,2 procent.

Transportbehoven måste mötas med investeringar i väg och järnväg. När investeringarna görs bör man ta till vara på möjligheter som finns i ny teknik som effektivare fordon, signalsystem och eldrivna fordon. Sådan teknik kan på sikt öka kapaciteten i det befintliga transportsystemet.

Nyinvesteringar och underhåll av befintlig transportinfrastruktur
Teknikföretag finns över hela landet, ofta långt ifrån den stora europavägarna, stambanor och hamnar. Frågor som vägars och broars bärighet, tillgången till industrispår, hamnars kapacitet och underhåll av mindre vägar kan vara avgörande för industriers möjlighet att växa eller finnas kvar på den lokala orten.

Robust och effektiv infrastruktur för växande behov
Prognoserna för trafikutvecklingen pekar på en kraftig utveckling av både gods- och persontransporter. Infrastrukturen har inte byggts ut i samma takt som efterfrågan av transporter, detta gäller i synnerhet järnvägssystemet. Flaskhalsar i transportlänkar minskar möjliga volymer och hastigheter samt bidrar till minskad punktlighet.