Smarta städer

Publicerad Kontaktperson: Jennie Cato

För att hjälpa små och medelstora företag att etablera sig på tillväxtmarknader såsom Indien är det viktigt att kraftsamla och skapa välunderbyggda, strategiska plattformar. Detta för att de samlade svenska insatserna ska ge störst effekt. Därför har Teknikföretagen tagit initiativ till en näringslivsplattform i det svensk-indiska samarbetet om smarta städer.

Teknikföretagen är en konkurrensneutral och icke-vinstdrivande organisation och har redan idag en roll som ”intermediär” i det strategiska innovationsprogrammet ”Produktion 2030”. I det programmet agerar Teknikföretagen programkansli och koordinerar arbetet, vilket i sin tur finansieras av Vinnova.

Teknikföretagens breda erfarenhet av att agera facilitator och plattform för en näringslivsdriven samverkan gör organisationen mycket lämpad för en liknande roll i det svensk-indiska samarbetet kring smarta städer. Teknikföretagen är idag ordförande i den av regeringskansliet utsedda arbetsgruppen ”Team Sweden Smart Cities”-gruppen, som består av representanter från berörda departement (UD, N och M/E) samt ett drygt femtontal myndigheter och organisationer. Teknikföretagen är också med i styrgruppen för Team Sweden Indien, samt deltar i Team Sweden Kina.

Efter Stefan Löfvéns resa till Indien 2016 inledde Teknikföretagen dialog med sin indiska motsvarighet Confederation of Indian Industries (CII). CII har den indiska regeringens uppdrag att koordinera programmet ”100 Smart Cities” som syftar till att utveckla och bygga hundra smarta städer i Indien under kommande tioårsperiod. CII tecknar strategiska samverkansavtal med utvalda länder. Dialogen mellan Teknikföretagen och CII under 2016 ledde till undertecknandet av ett generellt samförståndsavtal vid India Unlimited i Stockholm då Sr Damberg deltog. I samband med Sr Baylans resa till New Delhi i oktober 2016 undertecknandes ett specifikt konsortieavtal för Smarta Städer mellan dessa båda privata industriorganisationer. Detta avtal passar väl in i det samförståndsavtal regeringarna har inom området Hållbara städer*.

Syftet med avtalen mellan Teknikföretagen och CII är att öka svenska teknikföretags möjligheter att hitta innovationssamarbeten och göra affärer i de indiska Smart Cities-projekten. Genom konsortieavtalet kommer Sverige få unika möjligheter att i tidiga skeden få information om vilka projekt som kommer ut på upphandling.