Om Produktkravsguiden

Publicerad Kontaktperson: Anders Östergren

Teknikföretagen arbetar med omvärldsbevakning, medlemsinformation och påverkansarbete bland annat vad gäller ett antal olika produktsäkerhetsdirektiv och miljörelaterade direktiv som berör medlemsföretagen.


Information om de krav och skyldigheter rörande hälsa, säkerhet och miljö som produkter och företag omfattas av i lagstiftningen finns hos flera olika myndigheter och branschorganisationer. Produktkravsguiden har tagits fram för att ge en översiktlig och samlad bild av de produktkrav som är relevanta för Teknikföretagens medlemmar. Syftet är att underlätta företagens arbete med att efterleva lagstiftningen genom att tillhandahålla information och ge praktisk vägledning.

För respektive regelverk finns en vägledning sammanställd, med mer information om vilka krav som ställs och rådgivning kring hur företag kan arbeta med efterlevnaden av dem.

I nuläget ingår EU-lagstiftningen maskindirektivet, lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet, Radioutrustningsdirektivet, RoHS-direktivet, WEEE-direktivet och Reach-förordningen i Produktkravsguiden. Den innehåller även information om Lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik. Fler regelverk kan även omfattas på sikt, främst EU-lagstiftning av brett intresse.

Teknikföretagen gör inte anspråk på att informationen i Produktkravsguiden är fullständig eller allmängiltig. Informationen grundar sig på en genomgång och bedömning av befintliga regelverk och aktuella vägledningsdokument och förändringar i regelverken eller tillämpningen därav kan därför påverka de bedömningar och tolkningar som gjorts. Användaren förutsätts anlita sakkunniga experter och rådgöra med behöriga myndigheter för bedömning av specifika produkter och tillämpning i enskilda ärenden. Teknikföretagen tar inget ansvar för skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av innehållet i Produktkravsguiden. Teknikföretagen kan inte heller garantera åtkomst till länkade sidor och ansvarar inte för att innehållet på sådana sidor är korrekt.