Expert

Publicerad Kontaktperson: Anders Östergren

Under den här nivån finns detaljerad information om ett antal direktiv som många produkter omfattas av. Den är avsedd att ge vägledning för bedömning om de berör dina produkter och vad som krävs för att uppfylla kraven i dem. Det finns också ett förslag till arbetsgång för produktgodkännande, från att identifiera krav till att säkerställa att produkten uppfyller gällande lagkrav för EU-marknaden.

Arbetsflöde för att sätta en produkt på EU-marknaden då produkten omfattas av "CE-märkningsdirektiv".

Inom EU finns olika regelverk som ställer krav på produkter och tjänster. I guiden behandlas direktiv och förordningar för produkter inom harmoniserade sektorer och i huvudsak direktiv och förordningar som är anpassade till den nya metoden, det vill säga sådana som kräver att produkten ska CE-märkas. Direktiven som tas upp är inte en fullständig lista utan varje tillverkare måste bedöma om det finns ytterligare legala krav på produkten som måste uppfyllas.