Produktsäkerhet

Teknikföretagen arbetar aktivt för att de tekniska regler som styr våra medlemmars produkter och tillverkningsprocesser ska vara relevanta, enkla att förstå och bidra till säkra produkter. Vi arbetar även för att förslag till ny lagstiftning alltid ska föregås av en analys av vilka konsekvenser regleringen får för samhället och berörda företag.

Mycket av påverkansarbetet sker i dag på EU-nivå. Exempel på direktiv i fokus är Maskindirektivet, Lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet.

En utgångspunkt för Teknikföretagens arbete med direktiven är att de ska genomföras på samma sätt i hela EU, utan variationer mellan ländernas lagstiftningar. Att anpassa produkter, provningar eller dokumentation till olika marknadskrav blir kostnadskrävande och konkurrensen snedvrids. På sikt vill vi att de tekniska kraven blir globala. Målet är att endast ett produktutförande och en provning ska ge tillgång till världsmarknaden.

Teknikföretagen deltar aktivt i flera arbetsgrupper med fokus på produktlagstiftning inom vårt europeiska samarbetsorganisation, Orgalime. Via Orgalime, och genom egna kontakter med beslutsfattare på alla nivåer, driver Teknikföretagen sina medlemmars ståndpunkter.