Produktion2030

Publicerad Kontaktperson: Cecilia Warrol

År 2030 är Sverige ett av världens främsta länder för hållbar produktion. Sverige är också förstahandsvalet för utveckling och produktion av avancerade varor och tjänster.

Sverige är ett starkt produktionsland och svenska tillverkningsföretag håller på att skifta fokus från masstillverkning till flexibel produktion av avancerade varor och tjänster. Detta görs möjligt inte minst genom stark samverkan mellan akademi och näringsliv med kunskaps- och erfarenhetsutbyte och teknik- och tjänsteutveckling, där förhoppningen är en ökad innovation och därigenom fortsatt konkurrenskraftighet på världsmarknaden. För att underlätta sådan samverkan finns Produktion2030, ett strategiskt innovationsprogram inrättat av forskningsfinansiärerna Energimyndigheten, Formas och VINNOVA på uppdrag av regeringen. Programkontoret för Produktion2030 är placerat hos Teknikföretagen. 

Produktion2030 syftar till att skapa en långsiktigt attraktiv forsknings- och innovationsinfrastruktur som kan attrahera både små och stora företag. Insatserna ska bygga på bred samverkan mellan industriföretag, akademi och forskningsinstitut och syftar till att stärka den långsiktiga konkurrenskraften i tillverkningsindustrin i Sverige framåt mot 2030. Programmet fokuserar på områden där svensk produktion är stark idag, men där insatser behöver göras för att företagen ska behålla konkurrenskraften och därmed stärka jobb och välfärd i Sverige. Produktion2030 stödjer ett antal forskning-och innovationsprojekt där företag och forskare gemensamt för både företagens verksamheter och forskningen framåt. En win-win-win- situation där samhället är den tredje vinnaren genom arbetstillfällen och fortsatt välstånd.

Mer på internet

Mer på internet