Kompetensförsörjningsrapport    Kompetensbristen ger konsekvenser

Kompetensbristen ger konsekvenser

Svårigheterna i att rekrytera personal med rätt kompetens är ett gemensamt bekymmer för Teknikföretagens medlemsföretag. Kompetensförsörjningen har under många år varit det största tillväxthindret för svenska företag. Det avspeglar sig tydligt även i Teknikföretagens undersökning. 3 av 4 medlemsföretag anger att företagets verksamhet har påverkats av svårigheterna att hitta rätt kompetens.

Nära hälften av företagen anger att kompetensbrist lett till att de inte kunnat utveckla produkter eller tjänster som planerat. En lika hög andel anger att svårigheter att hitta rätt kompetens har inneburit att de inte kunnat expandera verksamheten som planerat.

1 av 3 medlemsföretag har gått miste om potentiella affärer eftersom man inte kunnat leverera enligt kundens kravställningar.

Teknikföretagens medlemsföretag agerar på olika sätt för att komma runt problematiken. Samtidigt finns en medvetenhet om de risker som finns med att tumma på kvalifikationer­na eller vidta åtgärder som leder till en nivåsänkning av kompetensen.

Av storföretagen är det 22 procent som anger att det kan vara aktuellt att flytta verksamhet utomlands som en följd av svårigheterna att hitta rätt kompetens. Närmare 40 procent av storföretagen framhåller uppköp av företag som en strategi för att säkra kompetens. Det krävs också strategiska vägval i form av att definiera vad som är företagets affärskritiska kärnkompetens och vilken kompetens som i ökad utsträckning kan säkras genom företagets underleverantörer.