Kompetensförsörjningsrapport    Kompetens bygger konkurrenskraft

Kompetens bygger konkurrenskraft

Det kunskapsförsprång som Sverige och västvärlden har haft i teknikutvecklingen minskar successivt. Fler länder har en egen hög kompetensnivå och dessutom en kostnadsfördel jämfört med Sverige. Grunden för svensk konkurrenskraft ligger i att kunna skapa produkter och tjänster med högt förädlingsvärde.

Teknikföretagens medlemsföretag har svårt att anställa rätt kompe­tens och konsekvenserna av detta är stora. Digitaliseringen, automatiseringen och robotiseringen driver på utvecklingen och förändrar både affärsmodeller och produktionsprocesser.Att vi utvecklar vår kunskap och kompetens är helt avgörande.

Slutsatser från undersökningen

För tre av fyra medlemsföretag har verksamheten påverkats av bristen på kompetens.  Hälften av medlemsföretagen anger att de inte har kunnat utveckla produkter och tjänster som planerat på grund av kompetensbrist.

För nära en tredjedel av företagen har svårigheterna att rekrytera inneburit att man har gått miste om potentiella affärer.

Rekryteringsläget för yrkesutbildade är idag särskilt svårt inom automationsteknik, CNC, robotprogrammering och styr- och regler­teknik. Ett område där behoven kommer att öka framöver är 3D-printing (additiv tillverkning).

För ingenjörer är rekryteringsläget mest bekymmersamt inom områden som maskinteknik/produktion, elektroteknik samt mjukvara och nya material. Efterfrågan på kompetens inom elkraft bedöms också vara stark kommande år.

Om undersökningen

Rapporten bygger på en undersökning av medlemsföretagens behov av kompetens idag och de närmaste 3-5 åren, vilka utmaningar företagen står inför och vilka konsekvenser detta får för medlemsföretagen. Med rapporten vill vi presentera en tydlig bild av behovet av kompetens och föra dialog om hur vi i Sverige kan behålla vår position som framgångsrikt teknikland.

Rapporten är den första delen i en serie rapporter om teknikföretag och strategisk kompetensförsörjning.

Under hösten 2017 skickades en enkät till ett urval (1139 st) av Teknikföretagens medlemsföretag. Svarsfrekvensen på enkäten är drygt 60%. Genomförandet av enkätundersökningen vad gäller urval, studiens upplägg samt en bortfallsanalys redovisas i bilaga 1. Vi har genomfört djupintervjuer och fokusgrupper med personer i ledande ställning i medlemsföretagen för att få en fördjupad bild av de utmaningar medlemsföretagen står inför när det gäller kompetensförsörjning. I urvalet har vi försökt spegla företag med olika storlek och inriktning samt geografisk hemvist. För sammanställning av intervjupersoner och fokusgrupper se bilaga 2.


Undersökningen är genomförd hösten 2017 under högkonjunktur. 53 % av Teknikföretagens medlemsföretag hade fullt kapacitetsutnyttjande i november 2017. Undersökningen har genomförts med stöd av konsultföretaget Kontigo.