Kompetensförsörjningsrapport    Globala trender förändrar kompetensbehoven

Globala trender förändrar kompetensbehoven

Teknikföretagens medlemsföretag påverkas i hög grad av globala trender och teknikskiften både inom utveckling och produktion och i sina affärsmodeller.

Digitalisering och automatisering påverkar i grunden

De trender som med­lemsföretagen ser kommer att ha störst påverkan på 5–10 års sikt är digitalise­ring, automatisering och robotisering samt de utmaningar som pensionsavgångar för med sig. Automatiseringen och robotiseringen ställer nya krav på företagen och medar­betarna. Tillsammans med en generell trend mot ökad digitalisering skapas en ökad efterfrågan av kompetenser inom bland annat mjukvaruutveckling, program­mering och systemkunnande. Automati­seringen innebär också kortare ställtider och mer effektiva flöden i produktionen – något som ställer nya krav på medarbe­tarna.


Pensionsavgångarna är en demografisk utmaning

En åldrande befolkning och kommande pensionsavgångar utgör en ytterligare utmaning för Teknikföretagens medlems­företag.

Det kommer att slå hårt mot kom­petensområden med många anställda. Åldersstrukturen inom vissa yrkesgrupper riskerar att ytterligare förstärka bristen inom områden där det redan är svårt att rekrytera på grund av att få unga utbildas.

Nya material, additiv tillverkning, Big Data och Internet of Things

Större teknikföretag (500 anställda eller fler) anger i högre grad att trender som nya material och additiv tillverkning respektive molnteknologi, Internet of things (IoT), Big data kommer att påverka kompetensbehoven.

Det kan bero på att större företag, i högre utsträckning, har väl utvecklade forskning- och utvecklingsavdelningar, fler ingenjörer och en något längre tidshori­sont De förbereder sig för vad som kan komma också om 20 år, snarare än 5–10 år, när man värderar trender och teknikskiften

Urbaniseringen påverkar de mindre företagen

Små och medelstora företag anger i större utsträckning än de större företagen att urbaniseringen och en minskande befolkning på landsbygden kommer att påverka deras långsiktiga kompetensbehov.

Trenderna påverkar ingenjörerna först

Medlemsföretagen menar att trenderna och teknikskiftena påverkar olika bero­ende på yrkeskategori. Tekniska tjänste­män, ofta ingenjörer, kommer troligtvis påverkas i högre grad för merparten av aktuella trender och teknikskiften. Endast de genomgripande teknikskiftena mot robotisering/automatisering och samt demografiska utmaningar tror man kommer påverka tekniska tjänstemän och yrkesutbildade i samma utsträckning inom de närmsta 5–10 åren.