Vinna eller försvinna - Kompetensbehov, utmaningar och strategier i teknikföretag

Teknikföretagens 4000 medlemsföretag står för drygt 30 procent av Sveriges export. Det gör våra medlemmar oerhört viktiga för alla svenskar. Vår uppgift är att göra allt för att ge dessa företag bästa möjliga förutsättningar att verka. En av våra prioriterade frågor är att säkra medlemsföretagens kompetensförsörjning.

Den här rapporten bygger på en undersökning av företagens behov av kompetens idag och de kommande åren, vilka utmaningar företagen står inför och vilka konsekvenser detta får. Med denna undersökning vill vi presentera en tydlig bild av kompetensbehovet och initiera en dialog om hur vi i Sverige kan säkra vår position som ett hållbart och konkurrenskraftigt land.

1/6: Kompetens bygger konkurrenskraft

Kompetens bygger konkurrenskraft

Teknikföretagens medlemsföretag har svårt att hitta rätt kompe­tens och konsekvenserna av detta är stora. Digitaliseringen, automatiseringen och robotiseringen driver på utvecklingen och förändrar både affärsmodeller och produktionsprocesser. Det kunskapsförsprång som Sverige och västvärlden har haft i teknikutvecklingen minskar succesivt. Fler länder har en egen hög kompetensnivå och dessutom en kostnadsfördel jämfört med Sverige. Grunden för svensk konkurrenskraft ligger i att kunna skapa produkter och tjänster med högt förädlingsvärde.

2/6: Globala trender förändrar kompetensbehoven

Globala trender förändrar kompetensbehoven

Teknikföretagens medlemsföretag påverkas i hög grad av globala trender och teknikskiften både inom utveckling och produktion och i sina affärsmodeller.

Digitalisering och automatisering påverkar i grunden samtidigt nya material, additiv tillverkning, Big Data och Internet of Things påverkar kompetensbehoven.

Minskande befolkning på landsbygden och en ökad urbanisering påverkar särskilt små och medelstora företag samtidigt som stora pensionsavgångarna är en demografisk utmaning för hela branschen.

Till detta kommer att trenderna och teknikskifterna påverkar ingenjörerna först.

3/6: Kompetensbristen ger konsekvenser

Kompetensbristen ger konsekvenser

Svårigheterna i att rekrytera personal med rätt kompetens är ett gemensamt bekymmer för Teknikföretagens medlemsföretag.  Kompetensförsörjningen har under många år varit det största tillväxthindret för svenska företag. Det avspeglar sig tydligt även i Teknikföretagens undersökning. 3 av 4 medlemsföretag anger att företagets verksamhet har påverkats av svårigheterna att hitta rätt kompetens.

4/6: Vilka kompetenser efterfrågas i morgon?

Vilka kompetenser efterfrågas i morgon?

När Teknikföretagens medlemsföretag uppskattar rekryteringsläget nu och på tre års sikt framgår att efterfrågan förväntas öka inom en rad kompetenser och yrkesroller där rekryteringsläget redan idag är svårt och pensionsavgångarna stora. Bristen på vissa nyckelkompetenser riskerar alltså att ytterligare förstärkas framöver.

5/6: Så hanterar företagen kompetensbristen

Så hanterar företagen kompetensbristen

Teknikföretagens medlemsföretag använder olika verktyg och strategier för att hantera och möta utmaningen med kompetensbrist. Olika former av inhyrning och bemanning är viktiga verktyg, framförallt för större företag och på kort sikt.  För att säkra kompetensförsörjningen på längre sikt arbetar Teknikföretagens medlemsföretag med kompetensutveckling av medarbetare, samverkan med utbildningssystemet och att erbjuda trainee- och praktikplatser. Samtidigt visar undersökningen att små företag i mindre utsträckning arbetar proaktivt med sin långsiktiga kompetensförsörjning.

6/6: Hur får vi bukt med kompetensbristen?

Hur får vi bukt med kompetensbristen?

Kompetensbehoven hos Teknikföretagens medlemsföretag är komplexa. Det innebär att flera olika åtgärder och förändringar är nödvändiga för att kunna säkra vår position som ett hållbart och konkurrens­kraftigt land.

be