Högre utbildning

Publicerad Kontaktperson: Per Fagrell

Tillgången på duktiga medarbetare är avgörande för företagens internationella konkurrenskraft. Teknikföretagen arbetar för att den högre utbildningen ska motsvara industrins långsiktiga behov. Därför är det viktigt att utbildningen präglas av industrirelevans och att den är internationellt konkurrenskraftig.

Utbildningar som genomförs i nära samverkan med näringslivet skapar goda förutsättningar för industriell utveckling. För bibehållen kvalitet inom högre teknisk utbildning är samverkan en förutsättning.

Ungdomars intresse för ingenjörsutbildningar har glädjande nog ökat de senaste åren. Men det är fortfarande alldeles för få som går färdigt sin utbildning. Detta förvärrar bristen och därför behöver lärosätena vidta åtgärder för att fler ska ta ut sin examen.

All högskoleutbildning ska nu vara anpassad till den europeiska standarden, den så kallade Bolognamodellen. Denna innebär att all högskoleutbildning har tre nivåer; grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Fördelen är att svenska examina blir internationellt gångbara, men det är samtidigt viktigt att ingenjörsutbildningarna kan behålla sin karaktär som yrkesutbildningar. Därför behövs tillämpade inslag som är väl integrerade med den teoretiska undervisningen.

Den näringslivsrelaterade högre utbildningen bör utvecklas utifrån industrins behov. Detta genom att:

• Anpassa utbildningarna för morgondagens behov av medarbetare genom att etablera och utveckla modeller för samverkan i utbildningen.
• Förändra utvärderingarna av utbildningarna så att anställningsbarhet blir en kvalitetsindikator.
• Lärosätena ska ha rätt förutsättningar att erbjuda internationellt konkurrenskraftiga utbildningar
• Utveckla högskolans roll som motor för regional och nationell kompetensförsörjning.
• Differentiera lärosätenas uppdrag genom att förändra resurstilldelningssystemet.
• Öka det internationella studentutbytet.
• Utnyttja tekniskt basår som ett sätt att öka kvaliteten och bredda rekryteringen till ingenjörsutbildningarna.
• Fortsätt satsa på inspiration och motivation till unga.

Inom ramen för vårt arbete med strukturpåverkan för högre utbildning driver vi Ingenjörsvägen – ett attitydpåverkansprojekt med målgrupp SYV och ungdomar.
Läs mer om Ingenjörsvägen här.