Kompetensförsörjning

Publicerad Kontaktperson: Maria Rosendahl

Inom området kompetensförsörjning arbetar Teknikföretagen mot visionen att Sverige erbjuder teknikföretag en pålitlig tillgång på världsledande kompetens.


Att det finns kompetenta medarbetare med utbildning på olika nivå är centralt för teknikföretags möjligheter att utvecklas i Sverige. I takt med mer avancerad produktion, tjänstefieringen, graden av ICT och ökade krav på innovationskraft, ökar behovet av medarbetare med längre och mer kvalificerad utbildning. Över tid har utbildningsbakgrunden för medarbetarna i teknikföretag förskjutits allt mer mot personer med längre utbildning.

De yrkesroller som är kritiska för teknikföretag är kvalificerade yrkesarbetare, tekniker samt högskole- och civilingenjörer. Utbildningsvägarna till dessa roller går via det offentliga utbildningssystemet. Ett väl fungerande utbildningssystem är därför avgörande för att teknikföretag ska behålla sin konkurrenskraft.

Teknikföretags behov av kompetens är stort och det är inte troligt att antalet ungdomar som kommer direkt från utbildningssystemet kommer att räcka framöver. Teknikföretag behöver därför även kunna rekrytera vuxna. Därför är det viktigt att se hela utbildningssystemet som en helhet från grundskola och gymnasium till komvux/yrkesvux samt yrkeshögskola och högskola. I utbildningssystemet är det viktigt att det genom hela livet finns vägar till utbildning, både akademiska och yrkesinriktade.

Ungas intresse för matematik, naturvetenskap och teknik är avgörande för att teknikföretag ska kunna attrahera kompetenta medarbetare. Sverige har en, i förhållande till övriga i-länder, hög andel unga som intresserar sig för tekniska utbildningar. Andelen är dock för låg med tanke på hur näringslivet ser ut i Sverige. Kunskapsnivån är dock en utmaning, svenska ungdomar ligger i internationella kunskapsmätningar under OECD-snittet i matematik och naturvetenskap.

Med en global marknad och Sverige som välutvecklat höglöneland ställs högre krav på kompetensförsörjningen i Sverige än i många andra länder. Med en helhetssyn på utbildningssystemet och kvalitetshöjande insatser kommer teknikföretag att kunna fortsätta vara en motor för sysselsättning och tillväxt i Sverige.

Övergripande mål för vårt arbete

  • Stark attraktionskraft och därmed fler sökande till industrirelevanta utbildningar
  • Industrirelevanta utbildningar utformade efter teknikföretags behov
  • Effektivt resursutnyttjande av företagens resurser i utbildningssystemet