Internationell handel

Svenska teknikföretag står för knappt hälften av svensk varuexport. Utöver det är ungefär en tredjedel av tjänsteexporten direkt kopplad till industrins varuexport. Målet är att fler ska exportera mer. Då skapas tillväxt och arbetstillfällen i Sverige.

Frihandel
EU är den största enskilda marknaden för svenska exportföretag och en bättre fungerande inre marknad är därför en stor potential för Sverige. Nationella krav som går utöver direktiv eller krav på extra tester skapar hinder på EU:s inre marknad. Alla hinder för fri rörlighet av varor och tjänster bör tas bort. EU-direktiv och förordningar ska lämna mindre utrymme för nationella tolkningar.

Frihandelsavtal är viktiga och frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA är av särskild strategisk betydelse. Dels därför att det är två av världens största ekonomier, dels för att avtalet kan förväntas påverka andra frihandelsavtal.

Teknikföretagen arbetar för:

  • En gemensam transatlantisk marknad
  • Fri rörlighet av varor och tjänster
  • Gemensamma regelverk
  • Tillräckligt skydd för investeringar

Samlat arbete för exportfrämjande
För att öka svensk export behövs ökad närvaro på nya tillväxmarknader. Sverige behöver en nationell exportstrategi och en ökad samordning mellan de myndigheter som arbetar med dessa frågor. Statens satsningar måste i högre grad utgå från företagens behov.

Teknikföretagen arbetar för:

  • En nationell exportstrategi
  • Exportfrämjande på företagens villkor
  • En balanserad stödstruktur utan glapp.

Konfliktmineraler
Konfliktmineraler är mineralfyndigheter som kan orsaka stridigheter och ge väpnade grupperingar ekonomiska resurser för att finansiera sina krig. EU-kommissionen föreslår en förordning för ett EU-system med frivillig självcertifiering för importörer av tenn, tantal, volfram och guld som vill importera på ett ansvarsfullt sätt till unionen.

Teknikföretagen arbetar för en EU-förordning som bryter kopplingen mellan mineralutvinning och brott mot mänskliga rättigheter. Vi vill göra det lättare för företagen att värna mänskliga rättigheter.