IKT och digitalisering

Informations- och kommunikationsteknik, IKT, har gjort digitaliseringen möjlig och förutses ha en fortsatt hög utvecklingstakt. För att industrin ska kunna fortsätta leda och utvecklas i Sverige behövs fokuserade satsningar på utbildning, forskning och innovationer inom informations- och kommunikationsteknik.

Större statliga investeringar i IKT
Nya varor och tjänster blir allt mer avancerade och IKT-innehållet växer hela tiden. Därför måste staten investera mer i FoU inom systemteknik, mikro- och nano-elektronik, mjukvara och kommunikation som är grundläggande områden inom IKT. Då kan Sverige och svenska företag får tillgång till världsledandeledande kompetens och forskningsresultat för att öka sin attraktions och konkurrenskraft.

Starkare industriforskningsinstitut
Vi vill att industriforskningsinstituten får större resurser inom IKT-området. De är en viktig brygga mellan akademins forskningsresultat och framför allt de mindre företagens behov av bättre produkter och produktionsprocesser. Idag är industriforskningsinstituten inom IKT för små och mindre företag satsar för lite på forskning och utveckling för att kunna behålla och öka sin konkurrenskraft på sikt.

Riskvilligt statligt kapital
Med IKT skapas idag många nya innovationer inom befintliga och nybildade företag. Dessa innovationer behöver riskvilligt statligt kapital för sin tillväxt. Idag är det statliga riskkapitalet för litet inom tidiga faser. Detta kapital behöver öka.

Forskningsinfrastruktur
Teknikföretagen vill att satsningar på forskningsinfrastruktur och test- och demoanläggningar för företag inom IKT området koordineras och ökar för att ge företag möjlighet att utveckla nya konkurrenskraftiga varor och tjänster. Detta är extra viktigt för små och medelstora företag med IKT lösningar.

Vad Teknikföretagen gör

  • Teknikföretagen driver en referensgrupp inom IKT för att samla industrin behov inom IKT-området vilket sedan formar våra policies och strategier för IKT-området.
  • Teknikföretagen deltar i organisationer i Sverige och inom EU som formar nationell och EU satsningar inom IKT-område för att föra fram industrins behov inom IKT av förnyad kompetens, ökad FoU- och innovationsverksamhet för ökat industriellt ledarskap
  • Teknikföretagen deltar i en ägarförening för Swedish ICT, bildandet av branschorganisation för mjukvara och det strategiska innovationsprogrammet för Internet of Things samt i olika råd hos universitet, institut och forskningsfinansiär.