Forskning och innovation

Publicerad 1 oktober 2014 Senast uppdaterad 17 november 2016 Kontaktperson: Peter Johansson

Teknikföretagen vill att staten ska investera mer i behovsmotiverad forskning och utveckling, FoU, som kan ge innovationer och nytta till samhället.

Ett fåtal storföretag gör Sverige till ett starkt forskningsland

Svenska teknikföretag står för en stor del av Sveriges FoU-investeringar och är tillsammans en större forskningsfinansiär än svenska staten. Detta beror på att många stora multinationella teknikföretag fortfarande har basen för sin FoU-verksamhet i Sverige. Företagens nya FoU-investeringar riskerar däremot att gå till andra länder.

Sverige tappar FoU-investeringar

Sverige har länge legat i topp i världen när det gäller företags investeringar i forskning och utveckling. Tvärtemot utvecklingen i de flesta andra länder så har de minskat kraftigt i Sverige.

Kina dominerar när världens FoU-investeringar ökar

Investeringarna i forskning och utveckling globalt har fördubblats på bara tio år. Under 2000-talets inledande tio år ökade östra och sydöstra Asiens andel av de globala FoU-investeringarna från 25 till 34 procent. Kina investerar en större andel av sin BNP i forskning och utveckling än EU och är numera även världens andra forskningsnation efter USA i absoluta tal. Även Sydkorea, Indonesien, Singapore och Malaysia investerar rejält i forskning och utveckling.

Samverkan ger bättre forskning

Samverkansforskning håller en högre kvalitet än strikt akademisk forskning. Det visar en rad internationella studier. Dessutom blir forskning som industri och akademi utför tillsammans mer relevant för företag och leder oftare till innovationer och till nya produkter.

Teknikföretagen arbetar för:

mer resultat av svensk forskning. Vi arbetar för att staten ska investera mer i samverkansforskning för att lösa de utmaningar som till exempel klimatförändringarna och den allt hårdare internationella konkurrensen innebär för Sverige.

större investeringar i samverkansforskning, främst i form av strategiska innovationsområden. När industrier, akademier och institut forskar tillsammans blir forskningsresultaten mer relevanta för företag och kan ge innovationer, export och nya jobb. Det ger i sin tur förutsättningar för företag att förlägga FoU-verksamhet och investeringar i Sverige.

större forskarrörlighet mellan företag och akademi. Vi vill gynna de forskare som har jobbat utanför akademin eller har erfarenheter av samverkan med övriga samhället. Idag är det tvärtom. Forskare som jobbar en tid utanför akademin eller samverkar med företag har sämre karriärmöjligheter än de som aldrig lämnat sin institution. Dessa forskares erfarenheter från näringslivet behöver tas tillvara bättre för att få mer industrirelevant forskning.

starkare industriforskningsinstitut. Vi vill att industriforskningsinstituten får en vidareutvecklad roll i innovationssystemet. De är en viktig brygga mellan akademins forskningsresultat och framför allt de mindre företagens behov av bättre produkter och produktionsprocesser. Idag är industriforskningsinstituten relativt små och mindre företag satsar för lite på forskning och utveckling för att kunna behålla sin konkurrenskraft på sikt.