Volvo Bussar - Laddhybrid

Publicerad 26 juni 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015

För att uppfylla dagens och morgondagens miljö- och hållbarhetsmål står busstrafiken inför en utmaning. Genom nya laddhybridbussar kan dieselförbrukningen minskas med 75 % vilket även minskar utsläppen av växthusgaser och stoft. Som en del av EU-projektet ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System) kommer Volvo Bussar tillsammans med SL och Vattenfall presentera en helt ny typ av laddhybridbussar. Bussarna är utrustade med en elmotor samt ett batteripaket som kan snabbladdas vid ändhållplatserna.

FLEXIBEL ANVÄNDNING
Genom att använda hybridteknik kan fordonets dynamiska energi användas vid inbromsning och i utförsbackar. Under resa växlar bussen automatiskt mellan hybriddrift och full eldrift beroende på de aktuella förhållandena, vilket minskar dieselförbrukningen avsevärt. Dessutom laddas bussen från elnätet vid ändhållplatserna vilket möjliggör ett användande av förnybart producerad el. Minskad dieselanvändning medför även en markant reducering av koldioxidutsläpp, kväveoxider och utsläpp av partiklar. Då bussarna är utrustade med en kraftfull elmotor, ökad energilagringsförmåga och snabbladdningsteknik kan de köra ca 70 % av en karakteristisk linjesträcka på enbart el.

NYCKELN ÄR DEN SNABBA LADDNINGEN
Volvo har vidareutvecklat den unika tekniklösningen parallellhybriden, och har således genom större batterikapacitet och laddningskoncept åstadkommit en laddhybrid. Laddningsinfrastrukturen har Volvo tagit fram tillsammans med Siemens och ABB. Med snabbladdningssystemet Opportunity Charging System laddas batterierna snabbt och automatiskt, föraren behöver endast stanna i rätt position och laddningen startar. Laddningen tar sedan inte längre än sex minuter.

MARKNADENS ENERGIBESPARING
Den totala energibesparingen jämfört med dieseldrift, inklusive elförbrukningen, uppgår till hela 60 %. Årligen upphandlas i storleksordningen 8 500 bussar i Sverige där stads- och stadsnära bussar står för uppskattningsvis cirka hälften. Att ersätta dessa dieseldrivna stadsbussar med Volvos laddhybridbussar skulle för den totala marknaden i Sverige innebära en besparing om 850 GWh per år eller mer.*

VÄGEN MOT RENARE STÄDER
Mellan mars 2015 och fram till årsskiftet 2016/2017 kommer bussarna att testas i Stockholms stadstrafik med totalt åtta bussar och två snabbladdstationer. Syftet är att visa på möjligheten att kostnadseffektivt minska storstäders miljö- och bullerproblem med laddhybridbussar i kommersiell trafik. I städer med särskilda restriktioner för trafiken hjälper den nya funktionen Zone Management föraren att uppfylla bestämmelserna. Föraren får en påminnelse när bussen närmar sig en zon. Utnämna zoner är Tyst zon (bostäder), Utsläppsfri zon (sjukhus) och Säkerhetszon (skolor). I EU-projektet ZeEUS deltar över 40 olika företag och organisationer. Förutom demonstrationsprojektet i Stockholm, pågår liknande projekt i bland annat London, Barcelona och Bonn.

*Antagande: En medelförbrukning bland olika typer av dieselbussar är drygt 55 kWh/mil och körsträckan uppskattningsvis 6000 mil/år.