Siemens - eHighways

Publicerad 26 juni 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015

Siemens eHighways-teknologi möjliggör att lastbilar och annan tung trafik som drivs med elektricitet kan tillföras energi och laddas under körning. Tekniken känns väl igen från tågtrafiken, men med eHighways öppnar Siemens även möjligheterna för liknande teknik vid vägburen transport. Konceptet bygger på beprövad teknik från järnvägstrafik som vidareutvecklats och medför betydande ekonomiska och miljömässiga vinster vilket förbättrar förutsättningarna för en ekologisk hållbar transportsektor.

Elöverföring via luftledning eHighway är framtagen av Siemens i syfte att elektrifiera tunga transporter. Tekniken gör att fordonen får elenergi från ett kontaktledningssystem ovanför vägbanan, med hjälp av en adaptiv strömavtagare monterad på fordonets tak.

KONCEPTET eHighway
Tekniken som används i eHighway förverkligar framtidens eldrivna godstransport redan idag. Konceptet har i huvudsak tre kärnkomponenter;
1) diesel-elektrisk hybridteknik där fordonen både är utrustade med en elmotor och en dieselmotor
2) strömförsörjning via kontaktledningar och regenererande bromssystem som möjliggör att batteriet kan laddas upp under både drift via luftledningarna och vid inbromsning
3) en intelligent styrbar strömavtagare för energiöverföring som automatiskt genom en skanner känner av när det finns en luftledning ovan fordonet, och anpassar därefter strömavtagaren beroende på fordonets läge på vägbanan.

KONKURRENSKRAFTIGA LÖSNINGAR
På sträckor där det inte finns något ledningssystem för överföring av el, växlar fordonet som använder eHighway automatiskt över till diesel-hybridsystemet. Tack vara denna flexibilitet är fordon som drivs med eHighway lika flexibla som konventionella tunga transportfordon. Kontaktledningarnas konstruktion möjliggör en säker strömförsörjning i hastigheter upp till 90 km/h. Den intelligenta strömavtagaren kan under färd koppla till eller från kontaktledningen vilket gör att fordonet kan byta fil för att till exempel göra en omkörning, även i höga hastigheter. Fordonet fungerar därmed som en helt vanlig lastbil.

MILJÖVÄNLIGT, EFFEKTIVT OCH EKONOMISKT
Systemet kan integreras i den befintliga infrastrukturen och kräver inga omfattande förändringar i vägnätet. Eldrivna tunga transporter innebär en mer effektiv energianvändning jämfört med dieselkraft, och jämfört med en dieseldriven lastbil kan energiåtgången reduceras med cirka 40 %. En övergång från diesel till elhybriddrift kan även reducera utsläppen av koldioxid, beroende på hur elen är producerad.

DEMONSTRATIONSANLÄGGNINGAR
Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten har påbörjat en upphandling av demonstrationsanläggningar för elvägar. Syftet med dessa demonstrationsanläggningar är att utreda och skapa ett kunskapsunderlag inför kommande beslut angående implementering av elvägar för tung trafik. Siemens ligger i framkant och skapat en testanläggning utanför Berlin samt nyligen påbörjat en demonstrationsanläggning i Los Angeles. I Sverige planerar Trafikverket att ta beslut om uppförande efter godkänd detaljprojektering under maj 2015 med driftstart under första halvan av 2016.

SVENSK TEKNIKEXPORT
Sverige har goda möjligheter att bli först i världen med kommersialisering av elvägar. Genom en fortsatt utveckling av eHighway kan en industriell utveckling ske i Sverige som möjliggör teknikexport till omvärlden. Detta skulle kunna resultera i ökad sysselsättning hos bland annat fordonstillverkare och teknikleverantörer.