Saab Ventures - C-leanship

Publicerad 26 juni 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015

C-leanship erbjuder tjänster för snabb, skonsam och effektiv rensning av fartygsskrov under hamnuppehåll för att möjliggöra stora bränslebesparingar med minskade utsläpp som följd. Genom den skonsamma rengöringsmetoden möjliggörs frekventa skrovrensningar utan att förstöra den skyddande bottenfärgen.

C-leanship grundades 2011 av Jesper Hoejer från Danmark och ägs idag, förutom av bolagets grundare och ledning, av ett antal svenska investerare, ledda av Saab Ventures AB. C-leanships affärsidé baseras på forskning som visar att ett rent fartygsskrov leder till förbättrad bränsleekonomi hos fartyget. Flera forskningsinstitut har studerat bränsleekonomin och samtliga studier pekar mot att täta skrovrengöringar spelar en viktig roll för fartygets bränsleförbrukning.

SKONSAM RENGÖRING
Konventionell rengöringsteknik sker med dykare som använder roterande borstar för att rengöra fartygsskrov. Dessa borstar ruggar upp ytan hos skrovet och skadar dess bottenfärg vilket begränsar möjligheterna till frekvent rengöring. Jesper Hoejer kom till Saab med idén att istället för borstar använda högtrycksvattenstrålar för rengöring av fartygsskrov tillsammans med Saabs avancerade teknik för undervattensnavigering av farkoster. Denna rengöringsteknik säkerställer effektiv men ändå skonsam rengöring.

SÄKERT OCH TIDSEFFEKTIVT
De fjärrstyrda farkosterna för skrovrengöring är både säkrare och snabbare än konventionell teknik med dykare. Det kraftfulla framdrivningssystemet hos farkosten, och farkostens navigationsinstrument, möjliggör rengöring även under svåra förhållanden så som starka strömmar och dålig sikt. Vid konventionell rengöring med dykare måste rengöringen ske ute på öppet vatten vilket skapar förseningar och detta leder till att skrovrengöring görs mer sällan än vad som är önskvärt ur bränslebesparingssynpunkt. C-leanship använder Saabs avancerade fjärrstyrda undervattenfarkoster för rengöringen. De fjärrstyrda farkosterna översätts på engelska till Remotely Operated Hull Cleaning Vehicles (ROHCV). Tack vare dessa fjärrstyrda farkoster kan rengöring ske i hamn under normala hamnuppehåll vilket gör att rederiets tidtabeller inte påverkas. Rengöringsanläggningar utmed stora farleder kan därmed erbjuda redare möjligheten att frekvent rengöra sina skrov, en rengöring som kan vara planerad långt i förväg eller med kort varsel, och utan avbrott i dess tidtabell.

Idag genomförs tusentals skrovrengöringar med dykare vilket är ett riskfyllt arbete som tyvärr leder till svåra olyckor varje år.

ENERGIEFFEKTIVT
Bränsleförbrukning och miljöpåverkan är två av de mest centrala frågorna för rederibranschen, bränslekostnaden utgör en stor del av den totala driftkostnaden. De fördelar som kommer med C-leanship i form av förbättrad bränsleekonomi och flexibel skrovrengöring kan ge 5% minskad bränsleförbrukning hos ett fartyg. Den årliga bränsleförbrukningen hos ett fartyg varierar med fartygets storlek och hastighet. En försiktig bedömning av besparingspotentialen enbart för Containerfartyg visar att miljontals ton bränsle kan sparas till ett värde av flera miljarder dollar årligen. Containerfartygen utgör cirka 10 % av världsflottan varför den totala besparingspotentialen för hela sjöfarten uppgår till 10 tals miljoner ton till ett värde av tiotals miljarder dollar årligen.

DRIFTSATT I SINGAPORE
Den första farkosten för undervattensrengöring som utvecklats av C-leanship driftsätts just nu i Singapore som är en av världens största containerhamnar. Ytterligare farkoster planeras att tas i drift i andra hamnar. Saabs utveckling och tillverkning av undervattenfarkoster sker i Linköping.