Regin - Effektivisering i fastigheter W3

Publicerad 24 juni 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015

Närmare 40 procent av energianvändningen i Europa är relaterad till byggnader och fastigheter. Den största delen används för uppvärmning, kylning och varmvattenproduktion. Regins koncept W3 är en projektform med syfte att utbilda fastighetsägare och personal. Som verktyg används webbportalen Arrigo som gör det möjligt att följa upp effekter och åtgärder över tid.

Regin har sett att energianvändandet i en fastighet successivt ökar efter genomförda energibesparingsåtgärder. Delvis beror det på att användandet av lokalerna förändras, men framförallt att engagemanget från ägare och personal minskar. Därför har Regin tagit fram W3 med målsättning att få den låga energianvändningen att leva vidare efter de tekniska åtgärderna. Målet nås genom utbildning och bibehållet engagemang hos fastighetsägaren. Sex steg till långsiktig energieffektivisering Regins W3 bygger på en enkel modell, från planering till genomförande av energibesparingsåtgärder och uppstart av en intern energigrupp. Arbetet sker i samråd med fastighetsägare som bidrar med idéer till åtgärder. Idéerna bearbetas utifrån fastighetsägarens prioriteringar och många enkla insatser är ofta direkt lönsamma. Slutligen startas en intern energigrupp hos fastighetsägaren, som genomgår en utbildning under ledning av Regins certifierade projektledare. Syftet med arbetsgruppen är att bibehålla engagerad och energimedveten personal.

ENERGY COACH
Fristående finns även tjänsten Energy Coach, enpersonlig rådgivare som ger stöd i egna energieffektiviseringsprojekt. Coachen hjälper till med att kontinuerligt följa upp energianvändningen och analysera åtgärder. Gruppen granskar energianvändning, specifika händelser, möjlighet till optimering och vidareutveckling av fastighetsbeståndet samt branschutveckling och produktnyheter.

VARBERGS KOMMUN
2009 påbörjade Regin ett samarbete med Varbergs kommun där konceptet W3 användes på kommunens cirka 200 fastigheter. Initialt var fokus på arbetet att optimera drifttider och temperaturstyrningar, sedan följde arbete enligt modellen. Efter genomförda åtgärder och utbildning minskade energianvändningen med 14 procent, från ett snittvärde på 185 kWh/m2 ner till 158 kWh/m2.