Ericsson - Smarta elnät

Publicerad 24 juni 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015

Smarta elnät är en prioriterad fråga i många länder idag som ett sätt att bland annat hantera den ökade andelen förnybar och intermittent elproduktion. Kommunikation mellan användare och producenter av el är centralt för ett smart elnät och för det krävs insamling och bearbetning av information.

Ericsson möjliggör kommunikation För att kommunikationen mellan elnätet och användaren av elen ska vara möjlig behövs ett system för insamling och bearbetning av information gällande beteende hos leverantörer och användare. Ericsson bidrar till utvecklingen mot smarta elnät genom erfarenhet och kompetens inom informations- och kommunikationsteknik.

KUNSKAP ÄR MAKT
Tack vare att hushåll och industrier kan ta del av avancerad information om sin elanvändning ges möjligheter att påverka behovet och efterfrågan på el. Informations- och kommunikationsteknik möjliggör också fjärrstyrning av enheter i hemmet vilket ytterligare bidrar till att användaren kan styra sin elanvändning. Med den informationen kan elanvändare både spara energi och reducera sina kostnader. En annan fördel är att elnätet kommunicerar
med hemmet så att elkrävande processer kan stängas ned under en kort tid och minimera risken för effekttoppar och ett överbelastat nät. Det
påverkar inte den enskilde användaren nämnvärt då åtgärden görs simultant hos många användare.

INTRESSET ÖKAR
Ericsson har levererat mer än 600.000 smarta elmätare till elbolagskunder i Sverige. Mätarna samlar dagligen in energidata och förser elkunder med
korrekt och uppdaterad information om användningen. Utvecklingen av smarta elnät är en prioritet i flera länder, både inom EU och i USA. Långsiktigt skapar det ett stort smart energinätverk som öppnar upp möjligheten till ett effektivt elnät där lokalt producerad förnybar energi kan integreras i den befintliga infrastrukturen. Ericsson har ett nära samarbete med aktörer inom kraftindustrin globalt för att möjliggöra omvandlingen. Energibolag i bland annat Australien, Kanada, Italien och Estland har tagit del av smarta avläsningslösningar från Ericsson.