Cleanergy - GasBox

Publicerad 26 juni 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015

Cleanergy är världens ledande tillverkare av stirlingmotorer för miljövänlig kraftproduktion. Med hjälp av stirlingmotorteknologin kan gas med lågt metaninnehåll som idag facklas eller släpps ut direkt i atmosfären nu istället omvandlas till el och värme. Cleanergys GasBox bidrar såväl till ett bättre utnyttjande av energin i denna gas som till minskade utsläpp av växthusgaser och nya intäkter för deponier, vattenreningsverk och jordbruk.

ENERGI AV TIDIGARE FACKLAD GAS
Cleanergys GasBox är kraftvärmeenheten i företagets Stirling CHP System™ som med hjälp av stirlingmotorteknologi kan omvandla gas med lågt metaninnehåll till el och värme. Cleanergy är både ägare och producent av denna enhet. Konventionella förbränningsmotorer kräver en metanhalt på minst 40 %. GasBox gör det möjligt att förbränna en gas med en metangashalt på ned till 18 % vilket innebär att gas som normalt facklas bort nu istället kan användas för energiproduktion. Av producerad biogas i Sverige 2013 på 1,7 TWh så facklades 11 % bort.

FLERFALDIG NYTTA
Normalt facklas gas med en metanhalt under 40 %  och energin i gasen går förlorad. Tack vare den unika stirlingmotortekniken kan Cleanergys GasBox fortsatt producera el och värme även vid mycket låga metanhalter. Metan är en stark växthusgas – i jämförelse med CO2 har den 26 gånger större påverkan på växthuseffekten och därmed bidrar GasBox till minskade utsläpp av växthusgaser, förutom det uppenbara bidraget till ett bättre utnyttjande och tillvaratagande av energin i gasen. GasBox tillverkar el och värme vilket kan förse verksamheter med egen el och värmeproduktion och överskottet kan distributeras vidare ut på det publika elnätet och ge en ökad lönsamhet genom helt nya intäkter.

DEPONIER VIKTIGT ANVÄNDINGSOMRÅDE
Ett viktigt användningsområde för kraftvärmeenheten är deponier som kontinuerligt läcker gas (så kallad ”landfill gas”). Nya deponier läcker förhållandevis mycket biogas med en hög metanhalt och konventionella förbränningsmotorer kan då användas för att förbränna gasen. Metanhalten i den läckande gasen minskar dock över tiden och kommer under den längsta tiden av deponins gasproduktion att att ligga under de 40% som konventionella förbränningsmotorer kräver. GasBox kan även användas vid vattenreningsverk och jordbruk där gas med relativt högt metaninnehåll kan produceras. Dock innehåller denna gas en hög andel siloxaner och andra föroreningar vilket GasBox har mycket högre tolerans för jämfört med konventionella motorer, och därför är GasBox en betydligt mer hållbar lösning. När metanhalten i gasen når under 40% har deponin den längsta tiden kvar av sin gasproduktion vilken har uppskattats till 20-40 år. Med en livslängd på 25 år utgör GasBox en bra långsiktig lösning. Försök pågår för att även använda GasBox till utnyttjande av andra gaser så som pyrolysgas, skiffergas och lågvärdig kolgas. Enheten levereras med tekniken inbyggd i en box som gör det praktiskt enkelt att flytta den mellan olika platser om det skulle krävas.

Potentialen för GasBox är mycket stor – bara för segmentet deponigas finns det mer än 2 000 deponier i Europa där Cleanergys GasBox lämpar sig för att omvandla låggradig metangas till värme och el. Om alla dessa deponier utnyttjade den gas som idag facklas skulle den utvunna energin räcka till att ge värme och elektricitet som täcker mer än hela Stockholms energibehov.

EUROPA SOM HUVUDMARKNAD
Cleanergy GasBox produceras idag i Åmål, men mindre kontor finns på flera platser i Sverige med huvudkontoret i Göteborg. Företaget finns också i Kina sedan 2011 med partnernätverk även i Ryssland, USA och flera europeiska länder. Produkten säljs i dagsläget i bl.a. Sverige, Norge, Finland, England, Frankrike, Tyskland, Italien , Slovenien, Polen och Tjeckien. Marknaderna i USA och Ryssland ökar men huvudmarknaden idag är Europa. Idag finns ca 130 enheter i drift på 100 olika platser i världen. Marknaden för endast deponier (”landfills”) i Europa uppskattas överstiga 10 000 enheter över tiden eftersom allt fler deponier sjunker i metanhalt.