ABB - Smart ventilation

Publicerad 24 juni 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015

ABB's SmartVentilation är en komplett gruvventilationslösning där ventilationen kan anpassas efter behov och förhållanden i underjordsgruvor. Energi motsvarande 30-50 procent per år kan sparas i jämförelse med konventionell ventilation.

KRÄVANDE MILJÖ
Underjordsgruvor är mycket djupa, ibland ned till 3.600 meter och trenden pekar mot allt djupare gruvor. Säkerhetskraven är höga, inte minst vad gäller luftkvalitet. Det gäller att transportera bort hälsofarliga gaser från dieseldrivna maskiner,
sprängdamm och naturligt förekommande radon och metan. Dessutom använder traditionella ventilationslösningar i gruvor mycket energi, en årsförbrukning
på 100 GWh är inte ovanligt för en medelstor gruva, och kan stå för så mycket som 50 procent av gruvans totala energianvändning. Att energianvändningen minimeras är viktigt på flera sätt, inte minst eftersom gruvor runt om i världen ofta är lokaliserade i områden där kapaciteten i energisystemet är begränsat.

VENTILATION EFTER BEHOV
ABB har utvecklat ett unikt ventilationssystem för gruvan som helhet för att uppnå en energioptimerad och tillförlitlig lösning som automatiskt förser gruvan med frisk luft. I traditionella ventilationslösningar krävs investeringar i ventilationssystemet
så snart nya schakt öppnas eller andra förändringar görs. ABB:s nya ventilationssystem styr ventilationen efter behov när gruvan förändras och utvecklas, vilket gör att kostsamma investeringar kan hållas på en lägre nivå. Systemet levereras som standardiserade moduler för fläktar och annan ventilationsutrustning styrda med ABB:s System 800xA. Det ger operatörer,
ingenjörer och gruvchefer ett enkelt sätt att övervaka och styra ventilationssystemet, antingen från en central plats eller med mobila enheter.

OPTIMAL VENTILATION PÅ RÄTT PLATS
Systemet har tre typer av funktionalitet. Den första bestämmer behovet av luft i gruvans olika delar. Behovet beror på närvaron av fordon och personal
på olika platser i gruvan samt koncentrationen av olika gaser som mäts av sensorer. Systemets andra funktionalitet bestämmer fördelningen av luften i gruvan genom att styra systemets fläktar och därtill hörande utrustning. Fläktarnas effekt varierar med behovet av ventilation och minimerar energianvändningen. Den tredje funktionaliteten innebär att fläktarnas och övriga komponenters aktivitet utgör
riktvärdet för att optimera systemet som helhet.

STORA ENERGIBESPARINGAR
Energi motsvarande 30-50 procent per år kan sparas i jämförelse med konventionell ventilation. Eftersom konventionell ventilation kan stå för så mycket som 50 procent av den totala energianvändningen i en gruva är energieffektivisering i denna teknik väsentlig. Utöver att kostnaderna kan minskas genom lägre energianvändning, förbättras arbetsförhållandena med förbättrad luftkvalitet i gruvan.

GLOBAL MARKNAD
ABB levererar lösningar för kraftförsörjning, styrning, drivning, skydd, automation och processintegration till anläggningar inom gruv- och mineralutvinningsindustrin.
ABB är världsledande på teknik till världens gruvverksamhet. Huvudmarknaderna
för ABB:s gruvautomationssystem är Sverige, Sydamerika, USA och Kina.