ABB - HVDC Light

Publicerad 26 juni 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015

HVDC Light är en kraftöverföringsteknik utvecklad för att överföra kraft över långa avstånd med minimala förluster. Tekniken erbjuder fördelar som stabilare elnät och kompakta omriktarstationer men är också en förutsättning för framtida energisystem som baseras på förnyelsebara energikällor, så som vind-, sol- och vattenkraft.

NYA BEHOV I ETT MODERNT ENERGISYSTEM
Dagens system för kraftöverföring är vanligen baserade på växelströmsteknik som inte har förändrats nämnvärt de senaste hundra åren. Trots fördelarna med den traditionella tekniken är det svårt och dyrt att anpassa distributionssystemen efter energisystem med exempelvis varierande kraftproduktion från vindkraft. Dagens och framtidens energisystem kräver flexibla lösningar som klarar variationer i produktionsmönster och samtidigt är möjliga att styra för att göra näten stabila och ekonomiska. 1997 presenterade ABB sin nya teknik under namnet HVDC Light, som ger just möjlighet att överföra kraft med mindre förluster och större möjligheter för kontroll. I dag, 18 år senare, har ABB totalt 24 Light installationer levererade eller under leverans runt hela världen.

IDEALT FÖR HAVSBASERAD VINDKRAFT
ABB:s nya innovativa överförings- och distributionsteknologi HVDC* Light (högspänd likström) gör det ekonomiskt möjligt med överföring över stora avstånd utan större förluster på vägen. HVDC Light kan bland annat användas för att distribuera storskaligt producerad kraft till platser som annars är beroende av exempelvis dieselaggregat för strömförsörjning. Omvänt kan producerad kraft överföras från avlägsna områden, som havsbaserad vindkraft, till de allmänna elnäten. I många länder är de bästa platserna för landbaserad vindkraft redan utvecklad, och vindkraft byggs alltmer ute till havs. Den genomsnittliga vindhastigheten och den resulterande kraftproduktionen kan där vara upp till 20 % respektive 70 % högre jämfört med förhållandena på land. HVDC Light gör därmed att kraftproduktionen kan lokaliseras till områden med störst potential och att kraften kan överföras med minimala förluster.

UNDERJORDISKA KABLAR OCH BÄTTRE STYRNING HVDC
Light-teknologin fungerar både med luftledningar och med kabelöverföring.Till skillnad mot luftledningar har nedgrävda kablar mindre visuell påverkan på landskapet. Unikt med HVDC Light-tekniken är också möjligheter till styrning och kontroll av strömmen i elnätet som inte är möjlig även med de mest sofistikerade växelströmsystemen.

STOR MILJÖNYTTA
Ett exempel på miljönyttan med HVDC Light är HVDC-länken på havsbotten mellan Holland och Norge, kallad NorNed med en kapacitet på 700 MW. Den 58 mil långa sjökabeln är världens längsta. Med hjälp av denna ledning möjliggörs kraftöverföring mellan länderna så att holländsk kolkraft kan ersättas med norsk vattenkraft. Tack vare det undviks utsläpp av 1,7 miljoner ton koldioxid varje år.

*HVDC = High-voltage-direct-current (Högspänd likström) AC = Alternating current (växelström)