Energi

Teknikföretagens ställningstagande lägger grunden för det fortsatta arbetet med energifrågor och bygger på vissa grundläggande principer. Vi tror på teknikens möjligheter att lösa viktiga samhällsutmaningar. Vi pekar inte ut särskilda tekniker utan håller oss teknikneutrala, något vi även förväntar oss från politiskt håll.

Vi tror på marknadens förmåga att lösa många problem, och att konkurrens är viktig i det sammanhanget. En konkurrens som måste bygga på frihandel, lika villkor och harmonisering av många förutsättningar, i första hand inom EU. Fokus ligger på energipolitiken i Sverige och EU, men utgår från de ramar som den globala klimatutmaningen och energimarknadernas internationella kopplingar ger, samt det faktum att marknaden för teknik och tjänster som våra medlemsföretag utvecklar också är global.

Teknikföretagen vill se en blocköverskridande energipolitik med lösningar på nordisk nivå och på sikt en gemensam europeisk elmarknad.

Vi behandlar företagens energiförsörjning och energikostnader, men också de marknadsmöjligheter som följer av den energipolitik som bedrivs både i Sverige, EU och globalt. Med goda exempel vill vi visa på de lösningar som våra medlemsföretag utvecklar för såväl en svensk som en global marknad.

Teknikföretagen arbetar för:
• Ett robust och effektivt elsystem
• Effektivare energianvändning
• Nyttomaximerad energiforskning