Digital transformation

Publicerad 28 augusti 2019

Ett framgångsrikt digitaliseringsarbete kräver digital mognad. Med detta avses att digitalisering, utöver nya tekniska landvinningar, även ställer krav på lednings- och styrningsfrågor såsom strategi och kompetens.


För näringslivet i allmänhet och industrin i synnerhet innebär digitaliseringen en strukturomvandling. Användningen av digital teknik skapar nya möjligheter och förändrar spelreglerna. För industrin är digitalisering - utöver de möjligheter som öppnas genom nya tekniska landvinningar inom exempelvis trådlös kommunikation och artificiell intelligens – även en lednings- och styrningsfrågor som får konsekvenser för strategival och kompetensförsörjning. Tekniken i sig räcker inte för att lyckas i den omställningsprocess som digitaliseringen skapar. Det krävs också att företagen har förmågan att organisera och driva processer för snabb omställning.

Digitaliseringen ökar också behovet av utökad kommunikation, internt mellan olika funktioner och externt med till exempel kunder och samarbetsparter. I många fall sker såväl forskning, utveckling och applicering på digitaliseringsområdet genom samarbete mellan olika aktörer. De organisationsmässiga utmaningarna som kommer av digitaliseringen återspeglas också i det faktum att industrin behöver ha förmåga att identifiera vad de ska lyssna efter samt kompetens att kunna analysera data och förstå vad det kan leda till. Dessutom gäller det att ha en organisation som möjliggöra att snabbt kunna ta beslut och agera på den datagenererade informationen.

Utvecklingen mot en högre grad av digitalisering har pågått en längre tid, men under de senaste tio åren har digitalisering införts brett över alla branscher samt att förändringstakten påtagligt accelererat. Rätt nyttjad kan digitaliseringen medföra att industrin kan höja produktiviteten, ges möjligheter att nå nya marknader, sänka kostnader och samtidigt skapa nya affärsverksamheter och arbetstillfällen. Fel implementerad riskerar den bli en uppsjö av misslyckade tekniska satsningar och system som skapar ökade kostnader och sämre konkurrenskraft. En viktig skiljelinje mellan det företag som lyckats i sitt digitaliseringsarbete och de som varit mindre framgångsrika är att de förstnämnda har förstått hur digitaliseringen förändrar hela verksamheten och att de jobbar aktivt med denna förändring.

Teknikföretagen arbetar för

  1. Att uppmärksamma att digitaliseringsarbete innefattar mer än teknik
  2. Att tydliggöra de organisationsmässiga krav på ledning och styrning som en framgångsrik digitalisering kräver
  3. Att ge stöd och vägledning i industrins digitala transformation