Digitalisering

Digitaliseringen förändrar villkoren för svensk industri och är avgörande för den långsiktiga konkurrenskraften. Nya framväxande teknologier inom t.ex artificiell intelligens, robotisering och trådlös kommunikation (5G) utvecklar och omvandlar produkter, produktion och affärer. Att använda den nya tekniken är idag en förutsättning för att behålla globala konkurrenskraft.


Sverige befinner sig idag i ett läge där förutsättningarna för konkurrenskraften är under ständig förändring. Som en följd av den tekniska utvecklingen genomgår världsekonomin en transformation. Denna transformation beror till största delen på den ökade användningen och integreringen av informations- och kommunikationsteknologi, det vill säga digitalisering.

Med digitalisering avses primärt de nya möjligheter, utmaningar och konsekvenser som uppkommer genom framsteg inom elektronik, informationssystem och kommunikationsteknik. Denna utveckling får en transformativ påverkan på bland annat beteenden, processer och strukturer. Rätt nyttjad kan digitaliseringen medföra att industrin kan höja produktiviteten, ges möjligheter att nå nya marknader, sänka kostnader och samtidigt skapa nya produkter, affärsverksamheter och arbetstillfällen.

Digitaliseringen har drivits fram genom en symbios av förbättrad datorkapacitet, miniatyrisering, större möjligheter till datalagring, effektivare trådlös teknik, utbyggnad av fiberbaserat bredband och mer avancerad mjukvara. Framstegen har gjort att den digitala tekniken fått ett generiskt genomslag, blivit så lätt att använda, och nu skapar reella förändringar i hela samhället. En rad nya applikationsområden som tar sin utgångspunkt i t.ex. AI, 5G och blockkedjor är på väg att introduceras. Dessa kommer medföra stora förändringar för individer, företag och ytterst hela samhället.

För industrin i Sverige, märks digitaliseringen bland annat genom:

  • Utvecklingstakt - För det första så ökar utvecklingstakten. Digitaliseringen innebär att ledtiderna från ide till produktlansering måste minska för att företagen ska kunna upprätthålla ledarskap och försprång. 
  • Tjänstefiering - För det andra så tjänstefieras allt fler produkter. Digitaliseringen innebär att det inte räcker med att sälja en vara. När en vara blir uppkopplad skapas många nya möjligheter att sälja mervärde som service, nya tjänster eller genom att ta ett större ansvar och leverera ett helt nytt värdeerbjudande. Det innebär att allt fler varor blir uppgraderingsbara och att värdeerbjudanden följaktligen måste förändras kontinuerligt för att produkter ska bibehålla sin attraktionskraft.
  • Kunskapsinnehåll - För det tredje så ökar kunskapsinnehållet. Digitaliseringen innebär att produkter fylls med allt mer sofistikerad funktionalitet vilket kräver specialiserad kunskap och ställer högre krav på kompetensen i organisationen. 
  • Globalisering - Digitaliseringen driver även globaliseringen. Produkter och tjänster blir mer lika och företag kan lättare konkurrera på fler marknader. Färre företag levererar produkter till fler vilket skapar kostnadsfördelar och nätverksexternaliteter. Det blir svårare att vara liten på den globala marknaden, framför allt utan unika lösningar på kunders problem.

Resultaten av ovanstående är att företagen i Sverige möter en situation med ökad komplexitet. Komplexiteten skapar ett förändringstryck på affärsmodeller, organisationsprocesser och kompetensbehov. Industrin står med andra ord inför en genomgripande transformation.

Teknikföretagen arbetar med digitalisering utifrån fyra olika perspektiv.

Lagar och regler – Samhällets strukturer och system som möjliggör och begränsar digitalisering av industrin och samhället i övrigt

Nya teknologier – Behovsmotiverad forskning och nya tekniska genombrott med relevans för industrins digitalisering, utveckling och konkurrenskraft

Cybersäkerhet – skydd av information, system och infrastruktur mot stöld, funktionshinder och förvanskning

Digital transformation – Frågor som rör hur industrins digitalisering påverkas av konkurrens, attityder, organisation och ledarskap

Fler nyheter