Årsberättelse 2017    TEBAB

TEBAB - 28 organisationer för industrins konkurrenskraft

Med 28 bransch- och intresseorganisationer inom olika branscher, såsom järnväg, mjukvara, vattenrening, elektronik samt säkerhets- och försvarsindustri, har Teknikföretagens Branschgrupper (TEBAB)* under 2017 haft ett fortsatt fokus på aktuella och viktiga frågor för svensk industri. Branschorganisationerna har bidragit med konkreta lösningar och aktiviteter för delar av industrins utmaningar - framförallt inom kompetensförsörjning, integration, infrastruktur, handel, exportfrämjande och upphandling.

SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen, arbetar för att långsiktigt och strategiskt påverka framtida handelsförutsättningar för branschen. Under året har SOFF arrangerat nätverksdagar i Berlin, London, New Dehli, Prag och Washington med totalt 700 deltagare. Frågor inom säkerhet och försvar är idag högt på agendan och SOFF:s aktiviteter inom cybersäkerhet, totalförsvar och samhällssäkerhet har rönt stort intresse. Föreningen har engagerat 286 olika företagsrepresentanter att bereda sakfrågor i 11 medlemsgrupper. Regeringen har även förordnat föreningen att representera Sverige i NATO:s industriråd samt till referensgruppen för europeisk försvarsforskning.

Swedsoft, som samlar svensk mjukvara, har under 2017 stöttat ett projekt för integration av nyanlända programmerare och validering av deras kunskap. Organisationen har även, i ett projekt finansierat av Vinnova, stöttat svensk skola att gå från IT-strategi till verksamhetsförändring när det gäller digitalisering och programmering. Hissförbundet, branschföreningen för företag som tillverkar, monterar och underhåller hiss- och rulltrappsinstallationer, har varit drivande bakom starten av yrkeshögskoleutbildningar som utbildar hisstekniker samt är delaktig i driften av utbildningarna. Föreningen har även startat ett projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen kring utbildning av nyanlända.

Under 2017 har Swedtrain, föreningen för Sveriges järnvägsindustrier, lagt stort fokus på regeringens plan ”Nationell Plan för Transportsystemet i Sverige 2018 – 2029”. I remissvar och övrig kontakt med regeringen har Swedtrain lyft Sveriges behov av bättre kapacitet på järnvägen och vikten av att bygga en höghastighetsbana. Swedtrain har även tagit fram en forskningsagenda för järnvägen.

Som ett led i att stötta medlemsföretagen på tillväxtmarknader rekryterade TMAS (Textile Machinery Association of Sweden) under 2017 en person i Vietnam som representerar svenska textilmaskintillverkare. Medarbetaren fungerar som dörröppnare och bearbetar vietnamesiska kunder. Under året medverkade också TMAS i en roadshow i Colombia tillsammans med maskintillverkare i Spanien, Frankrike och Belgien.

För att diskutera innovationsupphandling inom säkerhet och försvar anordnade SME-D (branschorganisationen för svenska små och medelstora företag verksamma inom försvars- och säkerhetsområdet) och SACS (branschorganisationen med företag verksamma i Sverige med produkter och tjänster inom området samhällssäkerhet) ett gemensamt seminarium på temat ”Stärkt försvar och samhälle genom innovationsupphandling?”. Att samverka mellan branschorganisationer i gemensamma frågeställning ökar genomslagskraften och blir kostnadseffektivt. Det ger även en bredd i nätverkandet och ökad medlemsnytta.

Läs mer om TEBAB och dess verksamhet här.

*Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB (TEBAB) driver och utvecklar bransch- och intresseorganisationer som inom Teknikföretagens verksamhetsområde. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Teknikföretagens Service i Sverige AB.