Årsberättelse 2017    Affärsjuridik

Populärt standardavtal firar 60 år

Verksamhetsområdet Affärsjuridik har som främsta målsättning att underlätta medlemsföretagens kontraktshantering i vardagen. Genom utgivningen av standardavtal och avtalsguider liksom genom att tillhandahålla webbaserad information i avtalsfrågor och andra juridiska frågor ges medlemsföretagen möjlighet att fokusera mer på affärer i stället för juridik.

Den nordiska kontraktsgruppen har slutfört revisionen av de välrenommerade s.k. NL-bestämmelserna för leverans av maskiner och annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan de nordiska länderna. De kommer att under februari/mars 2018 publiceras under beteckningen NL 17. Därmed kommer bestämmelserna att fira sitt 60-årsjubiléum eftersom NL-bestämmelserna gavs ut första gången 1957. Revisionsarbetet fortsätter nu med NLM-bestämmelserna som avser leveranser där säljaren även åtagit sig att installera den försålda utrustningen.

Översättning av de nordiska leveransbestämmelserna för industriellt underhåll till engelska har påbörjats. Arbetet har sin bakgrund i medlemsföretagens ökade intresse av avtal för industriellt underhåll.

Affärsjuridik har under året till svenska översatt den europeiska branschorganisationen Orgalimes nyligen uppdaterade modellavtal för exklusiva återförsäljare utomlands

Publiceringen av standardavtalet för leverans av standardprodukter (STP 16) – ett arbete som Affärsjuridik ansvarat för – har fördröjts i avvaktan på att vissa andra språkversioner utöver engelska ska bli klara. Publiceringen kommer därför att ske under 2018. Detsamma gäller tilläggsbestämmelserna till Orgalime S 2012 avseende uppdrag om mindre montage i anslutning till en produktleverans. Dessa kommer att ha beteckningen MI 18.

Arbetet med det nya modellavtalet konsulttjänster inom teknikindustrin har fortsatt. Avtalet avser situationer där konsultens uppdrag främst är betingat av resursskäl. Modellavtalet bör kunna publiceras under 2018.

Standardavtal och kontraktshjälpmedel är en stor del av den service som Teknikföretagens affärsjurister utför åt medlemsföretagen. Genomförande av utbildningar och löpande rådgivning till medlemsföretagen är en del av Affärsjuridiks utåtriktade verksamhet. Teknikföretagens affärsjurister genomförde under året ett knappt tiotal allmänna och företagsförlagda kurser i kontraktsrätt.