Årsberättelse 2017    Kompetensförsörjning

Flera segrar – i ett område med stora reformbehov

Kompetensförsörjningen är för många av våra medlemmar det enskilt största tillväxthindret och en viktig fråga för Sverige där Teknikföretagen har en framträdande roll. Teknikföretagen driver ett aktivt påverkansarbete som syftar till en utbildningspolitik som skapar matchning mellan utbildningar och våra medlemmars behov.

Teknikföretagen vill se ett utbildningsystem som bidrar till en kompetensförsörjning med hög kvalitet och relevans som innehåller ungdomsutbildning, högskola, en utbyggd yrkeshögskola samt en vuxenutbildning som möjliggör karriärväxling och livslångt lärande.

Under året har flera förslag som Teknikföretagen drivit under lång tid kommit till beslut. Gymnasieskolans yrkesprogram för grundläggande behörighet, yrkeshögskolan stärks genom att fler starter och preparandutbildningar möjliggörs samt att digitalisering blir ett obligatoriskt ämne i grundskolan.

Att gymnasieskolans yrkesprogram nu ska ge grundläggande behörighet till högre utbildning är glädjande utifrån flera perspektiv. Dels har yrkesprogrammen lidit av få sökande på grund av att behörigheten togs bort, dels innebär det att programmen utökas från dagens 2 500 poäng till att omfatta 2 800 gymnasiepoäng vilket innebär att elevernas behörighet stärks utan att eleverna behöver välja bort yrkeskurser som är centrala för deras utbildning.

Industriföretag behöver anställa kvalificerade yrkesarbetare och tekniker på flera nivåer. Våra medlemsföretag är därför beroende av det offentliga utbildningsväsendet för sin kompetensförsörjning. Teknikföretagen välkomnar regeringens förslag och tror att det blir en nystart för yrkesprogrammen. Eleverna får alla vägar öppna och kan välja att studera vidare eller gå direkt ut i arbete. Svensk industri behöver välutbildade unga.

Yrkeshögskolan är en utbildning som i hög grad efterfrågas av våra medlemmar då dessa utbildningar både skapas och bedrivs i nära samverkan med arbetslivet vilket skapar goda förutsättningar för utbildningar som leder till jobb.

Under förra året kom ett efterlängtat förslag från regeringen om att stärka kvaliteten inom yrkeshögskolan. I förslaget finns många av de frågor Teknikföretagen arbetat med och drivit mot regeringen. Förslagen innebär att fler kan söka utbildningarna och att utbildningarna får en större stabilitet och långsiktighet än tidigare vilket är oerhört viktigt för teknik och industrirelevanta utbildningarna då dessa förknippas med stora investeringar i form av maskiner och utrustning.

I oktober beslutade regeringen om nationell digitaliseringsstrategi för skolan. Digitaliseringen och den snabba förändringstakt som våra medlemmar står inför ställer helt nya kräv på kompetens. Om Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter startar det redan i skolan. Nästa steg blir att säkerställa implementering och att lärarna ges de kunskaper och förutsättningar som behövs för att bedriva ämnet med god kvalité.