Årsberättelse 2017    Handel

Frihandeln utmanas när Trump skramlar med tullvapnet

Handelsfrågorna är alltid i fokus för Teknikföretagen. Brexit och Trumps förespråkande av tullar utmanar frihandelns bästa och satte inramningen för de frågor vi arbetade med under 2017.

För att bevaka Brexitförhandlingarna initierade Teknikföretagen en arbetsgrupp med medlemsföretag och för en dialog med relevanta aktörer, inte minst handelsministern Ann Linde, Kommerskollegium, Swedac och systerorganisationer i EU.

Teknikföretagen arrangerade ett stort handelsseminarium i Almedalen med den tyske professorn Hans-Werner Sinn, tidigare chef för tyska IFO-institutet under nära två decennier. Han varnade för konsekvenserna av begränsningar i frihandeln, som exempelvis Brexit respektive USA:s förespråkande av tullar är exempel på.

– Vi har haft en globalisering som började på 1500-talet och som utvecklades fram till världskrigen på 1900-talet. Efter murens fall och kommunismens sammanbrott 1989 tog globaliseringen en ny fart, men denna senaste våg av ökad handel är nu troligtvis över. Världshandelns andel av världens BNP sjunker, och sedan några år tillbaka är de handelshinder som införs, fler än de som tas bort, sa Hans Werner Sinn till SR Ekot i samband med seminariet.

Teknikföretagen arrangerade tillsammans med Almega och Svenskt Näringsliv Näringslivets Exportdag, som resulterade i en rapport om hur näringslivet ser på regeringens exportstrategi, skarpa förslag till åtgärder och vad man anser bör hända framöver.

För att öka Sveriges affärsrelationer med Indien och för att kunna stötta den indiska regeringen med att utveckla 100 smarta städer lanserades 2017 Smart City Sweden - in India av Teknikföretagen i samarbete med SIBC (Sweden India Business Council) och IVL (Svenska Miljöinstitutet). Smart City Sweden - in India har även en ansats att även samla alla initiativ inom Smarta städer, Indien och Team Sweden för att stärka möjligheterna för svenska företag att etablera sig i Indien. Plattformen fick beviljat pengar av Energimyndigheten som ett av elva innovationskluster. Tre delegationsresor genomfördes, till tre städer, och flera konkreta affärsmöjligheter för svenska företag har identifierats.

Big Science Sweden är en ny organisation, finansierad av VINNOVA, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket, som ska hjälpa företag i Sverige att utveckla och leverera innovativ teknik till forskningsanläggningar i Sverige, Europa och ute i världen. Målet med Big Science Sweden är att få fler företag att satsa på att bli leverantörer till avancerade forskningsanläggningar och att hjälpa dessa företag att bygga såväl kunskap som relationer med nyckelpersoner på kundsidan. Arbetet är långsiktigt och har en finansiering om 10 miljoner kr per år under en första etapp på 3 år. Teknikföretagen har varit med i hela arbetet och är nu ordförande i styrgruppen. Övriga organisationer är Chalmers, Lunds universitet, Uppsala universitet, Luleå Universitet, RISE, Swerea, Region Skåne och IUC Syd.

Under 2016 har kommissionen publicerat sin rapport om utvärderingen av Outdoor Noise Direktivet (Buller från maskiner utomhus) inför den kommande revisionen av direktivet. Teknikföretagen har en egen referensgrupp för detta och vi medverkar också i Orgalimes Task Force. Vi deltar i SWEDACS marknadskontrollråd och har spelat in våra synpunkter på Kommissionens översyn av marknadskontrollen. Vi följer utvecklingen av Produktkrav genom medverkan i Orgalimes Technical Committee.