Årsberättelse 2017    Forskning och innovation

Bäddar för framtidens industri

Industrins betydelse för tillväxt och sysselsättning står i fokus för flera av de satsningar som lanserats av regeringen under året. En sådan satsning handlar om att skapa testbäddar för att utveckla nästa generations håll¬bara lösningar inom områden där vi ser industriella behov. De test- och demonstrationsmiljöer som utvecklas kan få stor effekt för svensk tillväxt. En bredare användning av dem bör eftersträvas vad gäller exempelvis företag av olika storlek.

De strategiska innovationsprogrammen har en huvudroll när det gäller att identifiera de industriella behoven för forsknings- och innovationssatsningar. Teknikföretagen är sedan 2013 huvudman för ett sådant program, Produktion 2030, med fokus på hållbar produktion. Vi ser stor potential i satsningen på testbäddar där forskningsresultat kan testas under verkliga förhållanden, något som kan vara avgörande för att forskningsresultat ska kommersialiseras och leda till innovationer. Detta fyller ett stort behov bland våra medlemsföretag som verkar på en global marknad.

Teknikföretagen har även på EU-nivå betonat vikten av test och demonstrationsmiljöer för att effektivt utveckla nya lösningar och stärka konkurrenskraften. En gemensam hållning inom EU kring hur test och demomiljöer bör stödjas är viktigt för att det ska vara effektivt. Processen som Teknikföretagen varit med att starta tillsammans med RISE, forskningsinstituten i Sverige, kring test och demomiljöer i Europa syftar till att utveckla en vision och konkret handlingsplan för nästkommande ramprogramperiod för forskning- och innovation, efter 2020. Högkvalitativa test och demonstrationsmiljöer som effektivt svarar upp mot våra medlemmars behov är grunden för att stärka konkurrenskraften. Teknikföretagen är angelägna om att en strategi på EU-nivå tas fram och att medel avsätts inom nästkommande ramprogram för att stödja implementeringen.

En annan viktig fråga som väckts under året är att systemet för resurstilldel­ning till lärosäten är under utredning. Inriktningen är att samverkan med det omgivan­de samhället i högre grad ska påverka fördelningen av nya basanslag till universitet och högskolor. Detta är en central fråga för att skapa en utvecklad samverkan som kan ligga till grund för en bättre matchning mellan industrins kompetensbehov och högskolans utbildningar och forskning.

Om Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation är detta en mycket viktig förändring. Högkvalitativ forskning samt högre utbildning och innovation ska på ett effektivt sätt kunna leda till en konkurrenskraftig industri samt svara mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och glo­balt.

Under 2018 fortsätter vi jobba för mer samverkan. Idag har forskare som jobbar en tid utanför akademin eller samarbetar med företag sämre karriärmöjligheter än de som aldrig lämnar sin institution. Vi anser att forskare som jobbat utanför akademin eller har erfarenheter av samverkan med övriga samhället bör gynnas. Deras erfarenheter från näringslivet behöver tas tillvara bättre för att få mer industrirelevant forskning. Läs mer om hur vi arbetar med detta och andra forsknings- och innovationsfrågor här.