Årsberättelse 2017    Avtal 2017

Treårigt avtal på 6,5 procent klart för industrin

Den 31 mars 2017 lyckades parterna inom industrin för andra gången i rad uppfylla Industriavtalets målsättning att nya riksavtal ska träffas före det att de gällande riksavtalen löper ut.* Det samlade avtalsvärdet landade på 6,5 procent på tre år.

Industrins arbetsgivarorganisationer gick in i avtalsrörelsen 2017 med ambitionen att växla ned kostnadstakten då den legat på en för hög nivå i förhållande till våra viktigaste konkurrentländer under lång tid. Nivån på avtalsvärdet 2017 borde ge förutsättningar för att förbättra eller i vart fall bibehålla den internationella konkurrenskraften. Hur nivån på avtalsvärdet slutligt är att bedöma i internationellt konkurrenshänseende blir förstås möjligt att avgöra först när vi vet hur den ekonomiska utvecklingen varit i våra konkurrentländer.

Att vi lyckades träffa ett treårigt avtal är positivt för företagen, de anställda och det lokala partssamarbetet. Nu får parterna möjlighet till en mer långsiktig planering. Avtalen innehåller flera förändringar på tjänstemannasidan, bland annat kring reglerna för visstidsanställningar och reglerna för beredskap. Vad gäller frågorna om ett flexibelt och effektivt utnyttjande av arbetstiden nådde vi inte ända fram. Det är nödvändigt att en förändring kommer till stånd och det är fråga kommer återkomma till i kommande avtalsrörelser.

Överenskommelserna inom ramen för Industriavtalet är alltjämt normerande för den övriga arbetsmarknaden.

Industrins arbetsgivarorganisationer är: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Grafiska Företagen, IKEM, SLA, TEKO och TMF

*Industriavtalet, som slöts 1997, innebär att det är industrins arbetsgivarorganisationer och fackförbund som ”sätter märket” för övriga kollektivavtal. Industrisektorn är internationellt konkurrensutsatt och därför beroende av att lönerna inte ökar mer än i konkurrerande länder. Detta avtal är sedan ett riktmärke för löneökningen inom de övriga delarna av arbetsmarknaden.