Årsberättelse 2017    ESF-projekt

110 miljoner för framtidens medarbetare

Under 2017 tilldelades Teknikföretagen tillsammans med övriga parter inom industrin två stora projekt från Europiska socialfonden för att stärka kompetensförsörjningen för teknik- och industriföretag.

I juni tilldelades Teknikcollege projektet Status, kvalité och matchning från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet omfattar totalt 35 miljoner kronor och ska arbeta med viktiga utvecklingsfrågor de kommande tre åren. Syftet är att underlätta ungas etablering i arbetslivet genom förbättrad Yrkesutbildning där tre områden är särskilt prioriterade, (1) stärkt regional samordning kring systematiserat arbete med kompetensförsörjning, (2) ökad kvalité i utbildningen genom ämnesintegration, innovation och arbetsplatsförlagt lärande i syfte att stärka relevansen för utbildningarna och underlätta övergångarna till arbetsmarknaden och (3) ökad kännedom om industrirelevanta utbildningar och yrken för en ökad och breddad rekrytering till utbildningarna.

Vid årsskiftet tilldelades Teknikföretagen med samarbetspartners ytterligare ett projekt kring kompetensförsörjning från ESF. Denna gång på 75 miljoner för att under tre år ge minst 200 mindre industriföretag hjälp att möta framtiden med rätt utbildade medarbetare.

Att tilldelas finansiella stöd innebär en enorm potential till vidare utveckling av det arbetat som görs inom kompetensområdet idag. Kopplat till de prioriterade områden kommer arbetet inom Teknikcollege och med validering att växlas upp och intensifiera under projektens tre år. Det innebär att 200 företag kommer stå bättre rustade för att möta framtida behov av kunskaper, inte minst kopplat till digitalisering och annan snabb teknik- och materialutveckling och Teknikcollege, som redan idag är en stark och väl etablerad plattform inom kompetensförsörjning för industrin, kan engagera fler företag, fler kommuner samt skapa ett större engagemang hos de aktörer som är aktiva idag. Rätt kompetens är avgörande för den globalt konkurrensutsatta industrin.