Årsberättelse 2017

Visste du att Teknikföretagens 4000 medlemmar tillsammans står för en tredjedel av Sveriges export? Utan dem skulle vår skola, sjukvård och äldreomsorg inte vara möjlig. Våra teknikföretag bygger inte bara vår svenska välfärd. I en värld i ständig förändring löser de människans alltmer komplexa utmaningar och går i bräschen för en hållbar utveckling. Svenska teknikföretag är pionjärer i en framtida värld.

1/16: Vd har ordet

Sverige är värt en industripolitik som hänger ihop

Med en stark konjunktur i ryggen blev 2017 ett bra år för industrin. Industrins frågor har dessutom ofta lyfts på ett bra sätt i politiska sammanhang. Men det återstår mycket att göra för att få till den helhetssyn som krävs. Industrivänligheten måste hänga ihop och genomsyra hela politiken för att lyfta förutsättningarna för en konkurrenskraftig industri i Sverige, säger Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen.

2/16: Teknikföretagens medlemsföretag

Svenska teknikföretag är pionjärer i en framtida värld

Under mer än ett sekel har svenska teknikföretag bidragit till att bygga ett starkt och tryggt Sverige. Teknikföretagens medlemmar står tillsammans för en tredjedel av Sveriges export. Utan dem skulle vår skola, sjukvård och äldreomsorg inte vara möjlig.

3/16: Teknikföretagen sköter det praktiska

Teknikföretagen avlastar medlemmarna

Teknikföretagen tar hand om det komplicerade praktiska så att våra medlemsföretag kan koncentrera sig på att vara kreativa. Kollektivavtal, rådgivning, kurser, praktiska hjälpmedel och försäkrings- och pensionslösningar – medlemmar i Teknikföretagen får råd och stöd i alla tänkbara arbetsgivarfrågor. Teknikföretagen finns över hela Sverige med kontor i Stockholm, Falun, Örebro, Skellefteå, Sundsvall, Malmö, Göteborg, Jönköping, Linköping och Växjö. Det här är en del av det vi gjort för att avlasta våra medlemsföretag under 2017.

4/16: Avtal 2017

Treårigt avtal på 6,5 procent klart för industrin

Den 31 mars 2017 lyckades parterna inom industrin för andra gången i rad uppfylla Industriavtalets målsättning att nya riksavtal ska träffas före det att de gällande riksavtalen löper ut. Det samlade avtalsvärdet landade på 6,5 procent på tre år.

5/16: Tekniskt basår

Insatser för det tekniska basårets fortlevnad

Tekniskt basår ger ingenjörsutbildningarna en större bredd bland studenternas gymnasiebakgrund, har bidragit till att fler tjejer blir ingenjörer, att fler studenter från studieovana hem väljer ingenjörsutbildningar och att studenter får möjlighet att ”välja om”. Trots de goda samhällseffekterna är inte framtiden för det tekniska basåret säkrad. Det saknas både finansiering och regeringsuppdrag. Teknikföretagen har under 2017 arbetat för en riktad finansiering av utbildningen och organisatorisk hemvist.

6/16: Etableringsanställningar

Principöverenskommelse om etableringsanställningar

Integrationen av nyanlända på svensk arbetsmarknad har under många år varit bristfällig. Det tar för lång tid för en invandrare att få sitt första arbete, samtidigt som vi har problem med att lösa frågor om ungdomsarbetslöshet och strukturarbetslöshet. Det är avgörande att förenkla för dessa grupper att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens parter har därför enats om formerna för etableringsjobb.

7/16: Handel

Frihandeln utmanas när Trump skramlar med tullvapnet

Handelsfrågorna är alltid i fokus för Teknikföretagen. Brexit och Trumps förespråkande av tullar utmanar frihandelns bästa och satte inramningen för de frågor vi arbetade med under 2017.

8/16: Kickstart Digitalisering

Kicka igång din digitala resa

Många företag vet att de måste digitalisera verksamheten, men få vet hur. Kickstart Digitalisering stöttar små och medelstora företag i sin digitaliseringsresa. Hittills har drygt 200 företag deltagit och 96 % av företagen anser att de har fått ökad insikt i stort gällande digitalisering. 93 % har fått nya idéer om sitt företags möjligheter inom digitalisering.

9/16: Hack the World

Hack the World – en bredare bild av teknik

Under hösten 2017 lanserade Teknikföretagen Hack the World – det samlade initiativet för att bredda bilden av teknikbranschen. Många unga identifierar sig inte med bilden av vem som kan jobba med teknik, med Hack the World vill vi ändra på det. Vi vill få fler unga att intressera sig för teknik och söka sig till teknikutbildningar.

10/16: Forskning och innovation

Bäddar för framtidens industri

Industrins betydelse för tillväxt och sysselsättning står i fokus för flera av de satsningar som lanserats av regeringen under året. En sådan satsning handlar om att skapa testbäddar för att utveckla nästa generations håll­bara lösningar inom områden där vi ser industriella behov. De test- och demonstrationsmiljöer som utvecklas kan få stor effekt för svensk tillväxt. En bredare användning av dem bör eftersträvas vad gäller exempelvis företag av olika storlek. 

11/16: Kompetensförsörjning

Flera segrar – i ett område med stora reformbehov

Kompetensförsörjningen är för många av våra medlemmar det enskilt största tillväxthindret och en viktig fråga för Sverige där Teknikföretagen har en framträdande roll. Teknikföretagen driver ett aktivt påverkansarbete som syftar till en utbildningspolitik som skapar matchning mellan utbildningar och våra medlemmars behov.

12/16: ESF-projekt

110 miljoner för framtidens medarbetare

Under 2017 tilldelades Teknikföretagen tillsammans med övriga parter inom industrin två stora projekt från Europiska socialfonden för att stärka kompetensförsörjningen för teknik- och industriföretag. 

13/16: Affärsjuridik

Populärt standardavtal firar 60 år

Teknikföretagens mål är att hjälpa medlemsföretagen att göra bättre affärer. Vi förser teknikindustrin med standardavtal och andra kontraktshjälpmedel som underlättar medlemsföretagens kontraktshantering i vardagen. Under 2017 har den nordiska kontraktsgruppen slutfört revisionen av de så kallade NL-bestämmelserna för leverans av maskiner och annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan de nordiska länderna. Bestämmelserna firar sitt 60-årsjubiléum.

14/16: Hållbarhet

Glädjande besked att centrum för substitution placeras inom RISE

Teknikföretagen har framgångsrikt arbetat för att Regeringens nya centrum för substitution har placerats på Research Institutes of Sweden (RISE). Risken var att centrum för substitution hamnade i en egen nystartad och tandlös myndighet. Det statliga forskningsinstitutet har de muskler, kompetens och anseende som krävs för uppdraget.

15/16: TEBAB

TEBAB - 28 organisationer för industrins konkurrenskraft

Med 28 bransch- och intresseorganisationer inom olika branscher, såsom järnväg, mjukvara, vattenrening, elektronik samt säkerhets- och försvarsindustri, har Teknikföretagens Branschgrupper (TEBAB) under 2017 haft ett fortsatt fokus på aktuella och viktiga frågor för svensk industri. Branschorganisationerna har bidragit med konkreta lösningar och aktiviteter för delar av industrins utmaningar - framförallt inom kompetensförsörjning, integration, infrastruktur, handel, exportfrämjande och upphandling.

16/16: Teknikföretagens styrelse

Det här är Teknikföretagens styrelse

Var tredje år väljs en styrelse med tjugofem ledamöter. Två ledamöter vardera utses av de fem regionerna och fem av den särskilda valnämnden som representerar medlemsföretag med färre än 100 anställda. De återstående tio medlemmarna väljs sedan av stämman. Teknikföretagens, Teknikarbetsgivarnas och Tekniktjänstearbetsgivarnas gemensamma ordinarie stämma ägde rum den 11 maj 2017.