Årsberättelse    Vd har ordet

Dramatiskt 2016 lämnar många dörrar öppna

Framför allt på den politiska sidan blev 2016 ett turbulent år. För näringslivet skapar stormande politik osäkerhet om framtiden. Men Teknikföretagens nytillträdda vd Klas Wåhlberg är positiv: rätt hanterat kan mycket gott komma ur även de mest dramatiska oväder.

Vad var det viktigaste som hände under 2016?

– Att sluta kollektivavtal som främjar industrins internationella konkurrenskraft är naturligtvis grundläggande för Teknikföretagen. Avtalsförhandlingarna resulterade i ett ettårigt avtal med 2,2 procents löneökning. Nivån reflekterar dock inte hur svensk industris konkurrenskraft utmanats under flera år. Ett kort avtal innebar också att 2016 blev ett år med noggranna förberedelser för nya avtalsförhandlingar 2017.

En annan viktig händelse under året är det samarbetsavtal som Teknikföretagen tecknat med vår indiska motsvarighet, Confederation of Indian Industries.

– Det handlar om att öka svenska teknikföretags deltagande i de indiska Smart Cities-projekten. Som en del av Indiens arbete med att möta den kraftiga urbaniseringen och klimathotet satsar landet på att utveckla 100 smarta städer i landet. I Sverige har vi mycket kompetens när det gäller hållbar stadsutveckling och smarta städer som kan komma till nytta där.

En tredje sak som präglat organisationen under året är frågan om förändrade stadgar i Svenskt Näringsliv som Teknikföretagen tillsammans med flera andra medlemsorganisationer drivit.

– Det har vi gjort för att öka effektiviteten och utnyttjandet av de resurser som medlemsföretagen satsar och för att långsiktigt vinna slagkraft. Det handlar inte om att småaktigt avgöra vem som ska bestämma vad. Vi har en utmaning i hur vi ökar effektiviteten i användningen av de gemensamma resurserna.

Hur ser du på samspelet mellan industrin och regeringen?

– Det näringspolitiska program som regeringen tog fram i början av 2016 ser jag mycket positivt på. Det presenterades dessutom av näringsminister Mikael Damberg på Bombardier i Västerås där jag då var vd. Programmet har en välmatchad koppling till det som Teknikföretagen gör.

Däremot saknar Klas Wåhlberg ett sammanhållet tänk från regeringens sida om hur den vill utveckla näringslivet i allmänhet och industrin i synnerhet.

– Det går tyvärr inte att säga att det näringspolitiska programmet hänger ihop med helheten i politiken. Det är positivt med det uttryckliga engagemanget för industrin från politiskt håll. Men den företagsvänliga politiken måste gå igen i alla delar om det ska bli full effekt av enskilda åtgärder.

Till exempel när det gäller offentlig upphandling. Med en årlig upphandlingsvolym på 600-700 miljarder kronor om året kan den offentliga upphandlingen användas till att stimulera industriell utveckling.

– Men man försöker inte ens styra det åt det hållet, tvärtom. Regeringen har istället snävat in på att den enda viktiga frågan kopplad till offentlig upphandling är krav på kollektivavtalsliknande villkor. Det är ingen fråga som skapar uthållig tillväxt på produkter och tjänster.

Hur har migrationsvågen påverkat svensk ekonomi och hur ser du möjligheterna framåt?

– Här finns en potential. Den mänskliga dimensionen i detta är förstås inte mätbar i pengar, men den samhällsekonomiska betydelsen och potentialen för Sverige är enorm. Den stora utmaningen och frågan är hur får vi ut människor i jobb? Det finns en enorm arbetskraftspotential att fånga upp bland nyanlända. Därför är det viktigt att jobba med valideringssystem och andra praktiska frågor för att hjälpa dem att bli självförsörjande.

Det är viktigt att se att nyanlända utgör möjligheter.

– Det första vi måste fråga alla som kommer hit är: vad kan du? Det är där vi måste börja, inte med vad han eller hon inte kan. På många orter har ungdomarna flyttat. Däremot finns det nyanlända av vilka åtminstone en liten del kan ta jobb i industrin. Det är människor som dessutom redan har någonstans att bo. Det skapar mer möjligheter än problem om vi svarar upp mot detta på ett bra sätt.

Vilka var årets största världsnyheter?

För svensk industri, som exporterar merparten av sina varor och tjänster, var det förstås Brexit och Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet de mest omvälvande nyheterna under förra året.

– Det blir spännande att följa Brexit. Det är naturligtvis ett hot mot affärsmöjligheterna i Storbritannien, men vi har samtidigt fortsatta möjligheter till en stadig utveckling där starka relationer med EU värdesätts. Indien, Sydafrika, Brasilien och Kina för att nämna några exempel.

– Det finns så många aspekter när vi tittar på valet av Donald Trump. Från osäkerheten kring vad som blir hans nästa drag, över bedömningen av vilken del av ekonomin och affärsmöjligheter som påverkas i vilken riktning, till den säkerhetspolitiska osäkerhet som följer och hur det påverkar utvecklingen. Vi ser hot och vi ser möjligheter.

Det stora frågorna från 2016 följer med oss in i 2017. En avgörande fråga är förstås vem som blir ny president i Frankrike.

– Nu när det står klart att det blir Emmanuel Macron torde möjligheten vara stor för en bra axel mellan Tysklands förbundskansler och Frankrikes president som kan skapa en framtida dynamik i Europa. Axeln Helmut Kohl och Francois Mitterand var stark när Schengenavtalet och euron skapades. Nu handlar det om att hitta samma axel igen. Det är extra viktigt i och med att Storbritannien kliver av. Det är inte business as usual utan det är en ny kontext vi måste jobba i.

Vad är viktigast för Teknikföretagen när du blickar framåt?

– Svenska teknikföretag står för en tredjedel av den svenska exporten och deras framgångar på världsmarknaden under 2016 har bidragit till en positiv handelsbalans och till arbetstillfällen och välstånd i Sverige. Totalt sysselsätter hela industrin i Sverige omkring en miljon människor, vilket motsvarar vart femte jobb. Till det kommer en multiplikatoreffekt till omgivande sektorer – när teknikföretag lägger produktion och utveckling i en region bidrar det till att ytterligare jobb skapas. Industrin är alltjämt motorn för svensk tillväxt och välstånd.

– Det är viktigt att Teknikföretagen fortsätter vara centralt i arbetet med att påverka den industriella utvecklingen i Sverige. Det gäller både arbetsmarknads- och branschfrågor. Vår uppgift är att se till att fokus ligger på rätt frågor, oavsett om det gäller kompetensförsörjning, exportfrämjande, infrastruktur eller arbetsrätt. Industrins internationella konkurrenskraft var ledstjärnan förra året och blir det ännu tydligare under 2017.

Läs gärna mer om vad som behövs för att skapa goda förutsättningar för global konkurrenskraft i vårt näringspolitiska program