Årsberättelse    Forskning och innovation

Tätare industrikontakt gynnar svensk forskning

Satsningar på testbäddar och miljöer som uppmuntrar till utbyte mellan akademi och industri är positiva delar i regeringens forsknings- och innovationsproposition. Detta är saker Teknikföretagen slagits för länge.

Att regeringen i forsknings- och innovationspropositionen 2016 tydligt pekar ut globala samhällsutmaningar såsom smarta städer, uppkopplad industri och hållbara transporter är helt i linje med vårt perspektiv. Vi har länge drivit frågan att staten måste investera mer i forskning för att lösa viktiga samhällsutmaningar på områden där det i Sverige också finns världsledande företag och möjligheter till nya exportframgångar.

Det är bra att regeringen vill ge de strategiska innovationsprogrammen en huvudroll när det gäller att identifiera de industriella behoven. Teknikföretagen är sedan 2013 huvudman för ett sådant program, Produktion 2030, med fokus på hållbar produktion. Vi uppskattar satsningen på testbäddar där forskningsresultat kan testas under verkliga förhållanden, något som kan vara avgörande för att forskningsresultat ska kommersialiseras och leda till innovationer. Detta fyller ett stort behov bland våra medlemsföretag som verkar på en global marknad.

Näringslivet har en avgörande roll i att leverera lösningar som bidrar till att möta viktiga samhällsutmaningar. Vi har länge arbetat för större investeringar i samverkansforskning - staten bör satsa på forskning som är behovsdriven och där företag, akademi och institut samarbetar. Att väga in samverkan i resurstilldelningen, som föreslås i propositionen, är därför ett viktigt steg. Studier visar att samarbete med näringslivet leder till ökad kvalitet i forskning och utbildning, till forskningsresultat och innovationer.

Under 2017 fortsätter vi jobba för mer samverkan. Idag har forskare som jobbar en tid utanför akademin eller samarbetar med företag sämre karriärmöjligheter än de som aldrig lämnar sin institution. Vi anser att forskare som jobbat utanför akademin eller har erfarenheter av samverkan med övriga samhället bör gynnas. Deras erfarenheter från näringslivet behöver tas tillvara bättre för att få mer industrirelevant forskning. Läs mer om hur vi arbetar med detta och andra forsknings- och innovationsfrågor här