Årsberättelse    Samarbete över gränserna

Fack och arbetsgivare gör Sveriges konkurrenskraft till gemensam sak

Stormiga avtalsförhandlingar är en sak: i många frågor har arbetsgivare och arbetstagare gemensamma intressen. Det gäller i allra högsta grad industrins framtida överlevnad. I en unik rapport, framtagen i samarbete mellan fack och arbetsgivare, analyseras svensk industris konkurrensförutsättningar.

Industrirådet, vars uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet, är ett samarbete mellan 17 fackförbund och arbetsgivarorganisationer verksamma inom industrin. I ett flerårigt projekt har Teknikföretagen och övriga deltagande organisationer gemensamt analyserat svenska företags konkurrenskraft och produktivitet. Detta arbete resulterade under 2016 i en unik rapport som bygger på intervjuer och data från storföretag med tillverkning och forskning i Sverige och utomlands.

Rapporten ”Konkurrenskraft på företagsnivå” beskriver hur företagen gör jämförelser på anläggningsnivå. Den visar också hur komplexa företagens beslut om lokalisering av investeringar är. Mätbara faktorer som produktivitet och kostnadsläge är viktiga, men ofta är omständigheter som inte låter sig mätas ännu centralare vid sådana beslut.

En jämförelse av sex storföretags anläggningar i Sverige och i Västeuropa visar att de utländska enheterna har en något högre produktivitetsnivå än de svenska. Det finns flera påverkande faktorer som man måste ta hänsyn till vid den här typen av jämförelser. Delvis kan skillnaden förklaras av att de utländska anläggningarna har en betydligt större produktionsvolym. Andra omständigheter som påverkar är exempelvis vilken roll en anläggning har i koncernen samt skillnader i mixen mellan inköp och egenförädling.

I rapporten beskrivs även logiken kring företagens investeringsbeslut, deras syn på konkurrenskraft och Sveriges attraktionskraft som investeringsland. Marknadsmotiven framställs som helt avgörande - stora internationella företag strävar ofta efter att ha både produktion och utveckling i alla större regioner där de är verksamma.

Konkurrenskraften på företagsnivå avgörs av en uppsättning faktorer där styrkor behövs som kompenserar för nackdelarna. Enligt företagen är de svenska styrkorna tillgång till kompetens, effektiv organisering av arbetet och samarbete mellan ledning och arbetstagare. Till svagheterna hör arbetskraftskostnaden för produktionspersonal samt regler och kostnader för att ändra antalet tillsvidareanställa. Dessutom är möjligheten till omställning, inte minst för att få in ny kompetens i samband med teknikskiften, ett område där förbättringar behövs för att gynna forskning och utveckling.

Under 2017 fortsätter vi samarbetet med fackförbund och andra arbetsgivarorganisationer för en globalt konkurrenskraftig industri, bland annat inom ramen för Industridagen som nästa gång går av stapeln den 5 februari 2018.  Läs mer om samarbetet inom Industrirådet här.