Årsberättelse    Kompetensförsörjning

Äntligen får barnen en rimlig chans att upptäcka teknik

Snart är alla elever i grundskolan garanterade minst 200 timmar lärarledd undervisning i teknik. Det är en arbetsseger för Teknikföretagen som drivit detta krav under många år. Nu siktar vi in oss på nästa milstolpe – behöriga tekniklärare på alla skolor.

Ungas intresse för bland annat teknik är avgörande för att våra medlemsföretag ska kunna attrahera kompetenta medarbetare i framtiden. I debatten hörs ofta att teknikämnet är nytt och att det därför behöver tid att etableras - det resonemanget håller inte. Ämnet har varit obligatoriskt i grundskolan sedan 1994. Det innebär att ungefär halva skolans rektors- och lärarkår alltid jobbat i en skola med obligatoriskt teknikämne. Trots det har teknik varit ett eftersatt ämne i undervisningen sedan start.

Därför var det glädjande när regeringen 2016 lanserade ett förslag till ny timplan för teknikämnet som innebär en minsta garanterad undervisningstid om 200 timmar fördelade på 47 timmar i lågstadiet, 65 timmar i mellanstadiet och 88 timmar i högstadiet. Det utökade timantalet ser ut att bli verklighet från och med höstterminen 2018.

Det är en arbetsseger för Teknikföretagen som drivit detta krav under många år. Det har vi gjort därför att vi ser att teknikämnet i grundskolan lider av stora kvalitetsbrister. Undervisningen varierar mycket kraftigt och ämnet integreras ofta i andra ämnen och verksamheter. Studier visar att en av sex elever riskerar att bli helt utan undervisning i teknikämnet.

Att alla elever snart garanteras 200 timmar schemalagd undervisning i teknik som ett eget ämne i grundskolan är ett steg på vägen för att stärka detta viktiga ämne.

Nästa steg handlar om lärarnas utbildning. Vi driver sedan länge frågan om att alla grundskolor ska ha en behörig lärare med ansvar för teknikämnet. Statistik från Skolverket visar att teknikämnet är det ämne i högstadiet som har minst andel behöriga lärare. Lärarnas utbildning är när allt kommer omkring avgörande för undervisningens kvalitet. Detta kommer vi bland annat att fortsätta jobba för under 2017. Läs mer om detta och hur vi jobbar med andra kompetensförsörjningsfrågor här.