Lönekartläggning

Publicerad 5 november 2014

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare vart tredje år kartlägga och analysera löner och andra anställningsvillkor för de anställda. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Seminariet ger kunskaper om hur detta kan genomföras på företaget.

Teknikföretagen, IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna har tillsammans utarbetat skriften Lönekartläggning som vägledning för hur kartläggning och analys enligt jämställdhetslagen kan göras. Arbetet beskrivs där i fyra steg. Vid seminariet går vi igenom fyrstegsmodellen och lämnar exempel på hur lagens krav kan uppfyllas i praktiken. Det finns också utrymme för frågor och diskussion kring olika centrala frågor om lönekartläggning.

Exempel

  • Hur görs korrekta gruppindelningar?
  • Hur definieras en kvinnodominerad grupp?
  • Vad kan vara sakliga skäl för löneskillnader?
  • Vilken information har de fackliga representanterna rätt att få?

Målgrupp
Seminariet vänder sig till personalchefer och personalhandläggare som driver eller medverkar i lönekartläggningsprocesser.

Omfattning
Seminariet omfattar en dag och kan även företagsanpassas.

Dokumentation
Skriften Lönekartläggning, presentationer, exempel på handlingsplan för jämställda löner med mera.