Arbetsrättsliga frågor med anledning av Coronaviruset

Publicerad 2 mars 2020 Senast uppdaterad 16 mars 2020

Teknikföretagen får frågor av arbetsrättslig karaktär med anledning av Coronaviruset. Nedan redovisas kort några av frågeställningarna och i Arbetsgivarguiden finns det ytterligare information för våra medlemsföretag.

 

Med anledning av Coronaviruset har Teknikföretagen tagit fram information som belyser olika frågor som uppstår. Informationen i sin helhet är publicerad i Arbetsgivarguiden.

Du behöver vara inloggad på våra medlemssidor för att ta del av informationen. Om du inte har ett webbkonto skapar du ett här.

Välj länk efter avtalsområde

Corona (Teknikavtalen)

Corona (Tekniktjänsteavtalet)

Nedan redovisas kort några av frågeställningarna.

Arbetsmiljö

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och smittrisker (AFS 2018:4) ska arbetsgivaren bedöma riskerna för ohälsa i sin verksamhet. I detta ingår att bedöma riskerna för smitta vid exempelvis ett infektionsutbrott. 

För arbetsgivaren gäller det att planera för hur företaget undviker att någon smittas på arbetsplatsen och/eller att hantera ett eventuellt utbrott av den smittsamma sjukdomen på arbetsplatsen. Utifrån riskbedömningen ska åtgärder vidtas för att motverka att någon ska bli smittad på arbetet – det kan gälla allt ifrån att köpa handsprit till toaletterna, utökad städning, att tillåta eller uppmana till hemarbete, att upprätta rese- eller besöksförbud, mötesrestriktioner m.m. Riskbedömningen ska göras utifrån den verksamhet som bedrivs och i samverkan med skyddsombud om sådant finns och/eller företagshälsovård. Vidare bör alla medarbetare informeras om vad som gäller.

Även medarbetaren har ett ansvar enligt arbetsmiljölagen att verka för en god arbetsmiljö. I detta ingår att följa arbetsgivarens instruktioner vad gäller hantering av coronaviruset.

Undvika smitta på arbetsplatsen

För att undvika smittorisk på arbetsplatsen kan medarbetaren arbeta hemifrån. Detta brukar arbetsgivaren och den anställde normalt kunna komma överens om. För det fall att överenskommelse inte kan träffas har arbetsgivaren enligt arbetsledningsrätten möjlighet att beordra medarbetaren att arbeta hemifrån. Lön utbetalas då som vanligt. Om arbetsgivaren beordrar medarbetaren att kortvarigt arbeta hemifrån och detta kommer hastigt inpå räcker det att kommunicera detta till den lokala arbetstagarorganisationen i förväg. Blir det fråga om mer generella, långvariga eller stora förändringar föreligger förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen innan beslut fattas.

Innan medarbetaren påbörjar att arbeta hemifrån bör arbetsgivaren ha en dialog med medarbetaren kring hur, när och hur ofta uppföljning och avstämning av arbetet ska ske eftersom ordinarie arbetsrutiner och mötesstrukturer ändras. I samband med detta samtal kan arbetsgivaren säkerställa att arbetet i hemmet inte innebär några risker.

I vissa fall kan medarbetaren själv vilja arbeta hemifrån. Det går givetvis bra under förutsättning att behörig chef lämnat sitt godkännande. Det finns dock ingen laglig rätt för en medarbetare att arbeta hemifrån. Om medarbetaren gör detta utan arbetsgivarens medgivande står medarbetaren inte till arbetsgivarens förfogande och har då inte rätt till lön. Ett sådant agerande kan även leda till arbetsrättsliga konsekvenser för medarbetaren.

I de fall arbete inte kan ske från hemmet har arbetsgivaren rätt att arbetsbefria en medarbetare i syfte att undvika spridning av smitta på arbetsplatsen. Ett sådant beslut ligger även inom ramen för det arbetsmiljöansvar som åligger arbetsgivaren. Lön ska utgå i dessa fall men arbetsgivaren och medarbetaren kan komma överens om att medarbetaren istället ska ta ut annan form av ledighet exempelvis semester eller uttag av tid ur tidbanken.  

Om arbetsgivaren misstänker att en medarbetare bär på coronaviruset kan arbetsgivaren tillfälligt förbjuda medarbetaren från att vistas på arbetsplatsen. Denna rätt följer av arbetsledningsrätten samt även av det ansvar som åligger arbetsgivaren vad gäller skyldigheten att vidta alla de åtgärder som behövs för att förebygga att medarbetare utsätts för ohälsa enligt arbetsmiljölagen.

Ersättning vid frånvaro

Blir medarbetaren sjuk ska den sjukskriva sig enligt kollektivavtalet eller interna rutiner och uppbär därmed sjuklön i enlighet med kollektivavtalet.

Med anledning av Coronaviruset har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Syftet med åtgärden är ytterst att minska smittspridningen i samhället. Det nya regelverket gäller från den 11 mars till och med den 11 maj 2020. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka om ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan ska göras retroaktivt till Försäkringskassan. Detta innebär att ni som arbetsgivare ska göra ett karensavdrag i vanlig ordning. För mer information om beräkning av karensavdrag, se Arbetsgivarguiden. Du behöver vara inloggad på våra medlemssidor för att ta del av informationen.

Välj länk efter avtalsområde:

Information om beräkning av karensavdrag (Teknikavtalen)
Karensavdrag i stället för karensdag (Teknikavtalen)
Karensavdrag – räkneexempel (Teknikavtalen)

Information om beräkning av karensavdrag (Tekniktjänsteavtalet)
Karensavdrag i stället för karensdag (Tekniktjänsteavtalet)
Karensavdrag – räkneexempel (Tekniktjänsteavtalet)

Regeringen har även föreslagit att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Skälet till detta är minska belastningen på hälso- och sjukvården samt att hejda smittspridning i samhället. Teknikföretagen är av uppfattningen att arbetsgivaren temporärt kan besluta om att den anställde inte behöver styrka sin sjukfrånvaro genom ett läkarintyg. Sjuklön utgår då från den åttonde sjukdagen oavsett om läkarintyg inkommit eller inte. Ett sådant beslut ska kommuniceras till de anställda. Arbetsgivaren kan dock fortfarande begära att den anställde lämnar en skriftlig försäkran om att den varit sjuk och att arbetsförmågan därmed har varit nedsatt. Lämnar den anställde inte en sådan försäkran kan arbetsgivaren hålla inne sjuklönen.

Om medarbetaren måste avhålla sig från arbetsplatsen utan att arbetsförmågan är nedsatt på grund av att personen antas bära på coronaviruset, kan denne under vissa förutsättningar ha rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan. I detta fall ska arbetsgivaren inte utbetala lön. För att smittbärarpenning ska utgå krävs läkarintyg. Mer information om detta finner ni på Försäkringskassans hemsida.

Arbetstidsfrågor

För Teknikföretagens medlemsföretag har arbetstidslagen ersatts av flexibla arbetstidsregler i Teknikavtalen och Tekniktjänsteavtalet. Skulle coronaviruset leda till betydande produktionsnedgång kan arbetsgivaren använda sig av reglerna kring exempelvis tidbank (gäller dock inte för medlemsföretag inom Tekniktjänstearbetsgivarna) och arbetstidens förläggning för att minska effekterna. Arbetsgivaren kan även träffa lokala överenskommelser om korttidsarbete samt individuella överenskommelser med medarbetarna beträffande olika typer av ledighet för att hantera produktionsbortfallet. Mer information beträffande åtgärder vid beläggningsproblem till följd av coronaviruset finner du i vår Arbetsgivarguide. Du behöver vara inloggad på våra medlemssidor för att ta del av informationen.

Välj länk efter avtalsområde:

Åtgärder vid beläggningsproblem på grund av Coronaviruset (Teknikavtalen)

Åtgärder vid beläggningsproblem på grund av Coronaviruset (Tekniktjänsteavtalet)

Du kan också läsa mer i magasinet t: - Coronaviruset: Så kan arbetstiden anpassas.

Omfördelning av arbetsuppgifter 

Arbetsgivaren kan med stöd av sin arbetsledningsrätt göra viss omfördelning av arbetsuppgifter eller tillfälligt omplacera medarbetare för att kunna hantera oförutsedda händelser och tillfälliga personalbortfall på grund av coronaviruset. I fall då det är nödvändigt att fatta brådskande beslut för att upprätthålla verksamheten behöver arbetsgivaren, så länge det rör sig om högst tillfälliga omdispositioner, endast informera den lokala arbetstagarorganisationen. Blir det fråga om mer långvariga eller stora förändringar är arbetsgivaren givetvis förhandlingsskyldig enligt medbestämmandelagen innan beslut fattas.

Återkallande och förläggning av semester

Har arbetsgivaren beviljat en medarbetare semester gäller detta beslut. Arbetsgivaren har normalt sett inte möjlighet att återkalla beviljad semester med risk för att skadestånd annars utgår. I en pandemi som innebär att ett stort antal medarbetare är sjuka och att verksamheten därmed inte kan bedrivas om inte beviljad semester återkallas, anser Teknikföretagen att det kan anses finnas fog för att arbetsgivaren har rätt att återkalla semester. 

När det gäller förläggning av semester är det arbetsgivaren som bestämmer när semestern ska förläggas. Det gäller både semester inom perioden för huvudsemestern och för semester som tas ut vid andra tillfällen. Det innebär att arbetsgivaren har rätt att neka en medarbetare semester om det råder personalbrist.

Resor till/från ett område med utbredd smitta och tjänsteresor

Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till ett antal områden med utbredd smitta. Informationen uppdateras kontinuerligt på UD:s hemsida samt hos Folkhälsomyndigheten, se länkar nedan.

Om en medarbetare varit i ett område där det förekommer utbredd smitta bör medarbetaren stämma av med sin arbetsgivare om hur medarbetaren mår innan den beger sig till arbetsplatsen. Detta gäller oavsett om resan varit inom tjänsten eller privat. Arbetsgivaren kan inom ramen för sin arbetsledningsrätt besluta att medarbetaren ska arbeta hemifrån eller arbetsbefrias om den uppvisar symptom på luftvägsinfektion alternativt besökt ett område med utbredd smitta. Om arbetsgivaren väljer att arbetsbefria medarbetaren måste arbetsgivaren betala lön. Detta gäller även i de fall medarbetaren valt att åka till ett område som UD avråder från att besöka. Arbetsgivaren och medarbetaren kan dock komma överens om att medarbetaren istället ska ta ut annan form av ledighet exempelvis semester eller uttag av tid ur tidbanken. Är medarbetaren sjuk ska sjukanmälan ske och sjuklön utgår som vanligt.

Vad gäller tjänsteresor är huvudregeln att om det ingår i en medarbetares arbetsuppgift att resa inom tjänsten gäller detta och om medarbetaren vägrar att resa kan det utgöra en arbets- eller ordervägran. Arbetsgivaren har dock ett långtgående arbetsmiljöansvar vilket kan leda till att arbetsgivarens rätt att beordra en tjänsteresa inskränks i de fall att tjänsteresan ska ske till ett område som är särskilt farligt ur smittspridningssynpunkt. Här bör vägledning hämtas från UD:s reserekommendationer, se länk nedan. En individuell prövning kan därför krävas enligt arbetsmiljörättsliga regler.

Om en medarbetare skulle sättas i karantän under en tjänsteresa ska arbetsgivaren betala lön oavsett om medarbetaren kan utföra arbete eller inte. Arbetsgivaren bör även fundera över eventuell ersättning för utökade kostnader som kan uppstå till följd av karantänen.

Om skolor och förskolor stänger

I de länder i vilka mer omfattande spridning av coronaviruset har förekommit har skolar, förskolor och liknande institutioner hållits stängda under mer eller mindre lång tid. Även i Sverige har en del skolor stängts och eventuellt kan detta komma att ske i större utsträckning framöver. 

En möjlighet att hantera situationen är att låta arbetstagaren arbeta hemifrån, mer om hemarbete finns ovan. Andra möjligheter kan vara att medarbetaren tar ut föräldraledighet, att arbetsgivaren och medarbetaren kommer överens om tjänstledighet (utan lön) eller att arbetsgivaren och medarbetaren kommer överens om uttag av tid ur tidbanken alternativt kompensationsledighet. Mer info om detta finner du i vår Arbetsgivarguide. Du behöver vara inloggad på våra medlemssidor för att ta del av informationen.

Välj länk efter avtalsområde:

Om skolor och förskolor stänger på grund av coronaviruset (Teknikavtalen)

Om skolor och förskolor stänger på grund av coronaviruset (Tekniktjänsteavtalet)

Mer att läsa på:

Arbetsmiljöverket

- Försäkringskassan

Regeringskansliet och Utrikesdepartementet

Krisinformation från Svenska myndigheter

Folkhälsomyndigheten 

- Vårdguiden

 

Kontakta vår arbetsgivarjour

Har du ytterligare funderingar eller stöter på problem – kontakta vår arbetsgivarjour på 08-782 08 80 eller skicka ett mail till info@teknikforetagen.se