Upphörande av anställning

En anställning kan upphöra genom att

  • en tidsbegränsad anställning löper ut
  • en anställd har fått beslut om hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad
  • en anställd säger upp sig själv
  • genom avskedande om den anställde hotar, begår våld, stöld, förskingring eller på annat sätt grovt åsidosätter att sina skyldigheter i anställningen
  • arbetsgivaren säger upp på grund arbetsbrist.

Arbetsbrist anses i princip utgöra saklig grund för uppsägning. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist är arbetsgivaren skyldig att förhandla enligt medbestämmandelagen och iaktta turordningsregler m.m.

Arbetsgivaren måste först genom tillsägelser, instruktioner, varningar och andra mildare åtgärder försöka få den anställde att ändra sitt beteende. Arbetsgivaren är dessutom skyldig att pröva möjligheterna till omplacering.

När en tidsbegränsad anställning, det vill säga en visstidsanställning, löper ut upphör den utan uppsägning såvida inte överenskommelse om annat träffats.

När en anställd med en tillsvidareanställning får rätt till ålderspension kan anställningen upphöra. Pensionsåldern är dock rörlig, vilket innebär att arbetstagare kan börja ta ut sin allmänna pension från 61 års ålder och anställda har numera en rätt, men inte skyldighet, att kvarstå i anställning till 67 års ålder. Läs mer om pensionsålder, deltidspension och hel sjukersättning (tidigare förtidspension) här bredvid.

En anställd kan säga upp sig själv. Om den anställde under längre tid uteblir från arbetet utan känt giltigt förfall, till exempel sjukdom, kan detta jämställas med egen uppsägning, se under avsnittet personliga skäl och dokumentet om hantering av anställda som uteblir från arbetet.

Arbetsbrist anses i princip utgöra saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren är då skyldig att förhandla enligt medbestämmandelagen.

Arbetsgivaren kan också säga upp på grund av personliga skäl. Då gäller det att arbetsgivaren först ska ha prövat andra så kallade mildare åtgärder för att försöka lösa problemen. Om den anställde missköter sin anställning kan arbetsgivaren genom tillsägelse eller skriftlig varning försöka få den anställde att ändra sitt beteende, arbetsgivaren är dessutom skyldig att pröva möjligheterna till omplacering om den anställde till exempel inte motsvarar arbetets krav.

Avskedande kan endast ske när den anställde avsiktligt eller genom grov vårdslöshet skadat arbetsgivaren eller arbetskamrater, till exempel genom misshandel, stöld eller förskingring. Andra exempel är illojal konkurrens, genomtänkt arbetsvägran eller grovt åsidosättande av säkerheten på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens skyldighet att noggrant utreda och visa att avskedandet är väl underbyggt. Vid avsked upphör anställningen omedelbart.

Företagsledare och anställda i jämförlig ställning är undantagna från anställningsskyddslagen, vilket gör det möjligt att till exempel komma överens om andra uppsägningsregler.

Uppsagda har rätt att få arbetsintyg samt vitsord eller betyg. Om anställningen varat endast kort tid är det ofta inte möjligt att lämna några omdömen. Den anställde får istället ett intyg med uppgifter om anställningstid och arbetsuppgifter.

Under uppsägningstiden har arbetsgivare och arbetstagare samma skyldigheter mot varandra som tidigare. Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och andra ersättningar och arbetstagaren är skyldig att utföra fullgod arbetsprestation. 

För att komma åt allt material på denna sida behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto. Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida.

Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.