Medbestämmande och information

Genom medbestämmandelagen har de lokala fackliga organisationerna – arbetar- och tjänstemannaklubbar – fått rätt till information samt möjlighet att genom förhandlingar tillvarata arbetstagarnas intressen i frågor, som berör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Förhandlingsrätten omfattar så gott som allt som har med företaget att göra. Som namnet vill göra gällande är det dock inte fråga om att de fackliga får vara med och bestämma utan att de har en rätt att höras och att lämna synpunkter som ska beaktas. Förhandlingsplikten innebär dock ingen skyldighet att komma överens. Ingen part kan med rättsliga medel tvingas att kompromissa eller mot sin vilja skriva på ett avtal. Förhandlingens främsta syfte är alltså information och tillfälle till argumentation. Medbestämmandelagen kompletteras av Utvecklingsavtalet (UVA) som ger möjlighet att anpassa formerna för medbestämmande till det enskilda företagets förhållanden. Läs även mer om styrelserepresentation under ”facklig verksamhet”.

Lagen om europeiska företagsråd berör större företag och företagsgrupper som verkar i minst två EES-länder. Läs mer om detta här bredvid. 

För att komma åt allt material på denna sida behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto. Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida.

Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.