Lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter

Arbetstagare har en grundläggande skyldighet att vara lojal gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten inbegriper bland annat ett konkurrensförbud, det vill säga ett förbud mot att under anställningen bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. Dessutom följer en tystnadsplikt, det vill säga en skyldighet för arbetstagaren att inte avslöja företagsintern information, särskilt företagshemligheter.
Lojalitetsplikten gäller under anställningen och slutar följaktligen i och med att anställningen upphör, alltså efter uppsägningstiden. En möjlighet att sträcka ut vissa delar av lojalitetsplikten till efter anställningens upphörande är att avtala om en konkurrensklausul. Arbetstagare och arbetsgivare avtalar då om att arbetstagaren under en viss tid inte får ta anställning i konkurrerande verksamhet.

Konkurrensklausuler ska användas restriktivt. Regleringen följer av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. En rad förutsättningar måste vara uppfyllda för att en konkurrensklausul ska vara giltig. Bland annat måste arbetstagaren som klausulen avser få del av företagshemligheter i anställningen och ha utbildning eller erfarenhet att använda dessa företagshemligheter på ett sätt som medför skada i konkurrenshänseende för arbetsgivaren.

Dessutom måste en konkurrensklausul vara utformad på visst sätt. Klausulen ska bland annat maximalt ha den bindningstid som framgår av kollektivavtalet, normalt inte längre än 18 månader om det inte finns särskilda skäl. Arbetstagaren ska också ha rätt till ekonomisk ersättning under bindningstiden enligt regleringen i kollektivavtalet.
Teknikföretagen rekommenderar att den exempelklausul används som finns bilagd kollektivavtalet.

För att komma åt allt material på denna sida behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto. Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida.

Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.