Skrifter

Anställning och uppsägning

De lagar och avtal som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställda är många och komplicerade. Skriften Anställning och uppsägning är en sammanställning av vad lagar och avtal ålägger arbetsgivaren. Den har genom sin praktiska utformning blivit ett mycket uppskattat hjälpmedel på personalavdelningar inom teknikföretag.

Skriften finns att ladda ner under Anställning.

Tryckexemplar beställs via Lamanica Logistikservice.

 

Diskriminering och likabehandling

Det är för industrins parter ett gemensamt intresse att verka för likabehandling i arbetslivet. Likabehandling definieras av att värna principen om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer och på lika villkor.

Denna partsgemensamma handledning, framtagen av industrins parter, har till syfte att utgöra ett hjälpmedel för såväl företag som lokala fackliga företrädare när det gäller att hantera frågor som har samband med diskrimineringslagen.

Skriften kan laddas ner under Diskriminering.

Tryckexemplar beställs via expedition@teknikforetagen.se

   

Förtroendemannalagen

Förtroendemannalagen reglerar den fackliga förtroendemannens ställning på arbetsplatsen. Denna handledning ska hjälpa såväl företag som lokala klubbar att hitta praktiska och väl fungerande former för det fackliga arbetet.

Skriften finns att ladda ner under Facklig verksamhet.

Tryckexemplar beställs via Lamanica Logistikservice.

 

Lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter

Teknikföretagens bok om lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter ger en översikt över den i arbetsrätten långtgående lojlalitetsplikten.

Vi förklarar vad som ingår i den lojalitetsplikt som arbetstagare är skyldig att iaktta i förhållande till arbetsgivaren. Se under Lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter.

Tryckexemplar beställs via Lamanica Logistikservice.

    

Lönekartläggning

Arbetsgivare ska varje år kartlägga och analysera löner och andra anställningsvillkor för de anställda. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Den partsgemensamma broschyren "Lönekartläggning - Hur kartläggning och analys av löner och andra anställningsvillkor enligt diskrimineringslagen kan genomföras på företaget" finns tillgänglig för våra medlemsföretag under Diskriminering.

  

Sjukskrivning och rehabilitering ur arbetsgivarens perspektiv

I den offentliga debatten ägnas sjukfrånvaron stor uppmärksamhet. Samhållets kostnader för sjukfrånvaron är alltför höga. Ju längre tid ett sjukfall pågår, desto mindre är sannolikheten att den sjukskrivne kommer tillbaka till sitt arbete. Det är viktigt med rätt insatser i rätt tid. Arbetsgivarna har ett övergripande arbetsmiljöansvar och ett ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen av sina anställda. Se under Sjukdom och rehabilitering.